U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

18.11.2021 | Offentlig arbejdsret

Skrevet af

Søren Skjerbek
Partner LLM

Tilsidesættelse af handlepligt

Det var sagligt at opsige en ergoterapeut på et bosted, som undlod uden unødigt ophold at videregive information til en sundhedsfaglig kollega.

Det følger bl.a. af funktionærloven og af de fleste overenskomster, at en opsigelse skal være saglig. I den forbindelse kan det have betydning, om arbejdsgiver tidligere har indskærpet en pligt til at handle på en given måde. Det var bl.a. temaet i denne faglig voldgiftssag.

Sagen handlede om en ergoterapeut, som var ansat på et bosted for personer med sindslidelser. På bostedet boede der bl.a. beboere, som var i behandling med et lægemiddel, som potentielt kan medføre livstruende bivirkninger. I maj 2019 afgik en beboer, der var i behandling med lægemidlet, på tragisk vis ved døden. Efterfølgende indskærpede ledelsen over for personalet pligten til at handle på bl.a. psykiske og somatiske symptomer.

Kort efter – i juni 2019 – blev ergoterapeuten bibragt information om, at en anden beboer i behandling med lægemidlet havde somatiske symptomer. Ergoterapeuten forklarede, at hun videregav informationen i bostedets køkken til flere sundhedsfaglige kollegaer. Ingen af kollegaerne hørte imidlertid noget, som de mente, at de skulle handle på. Ergoterapeuten fik med andre ord ikke gjort det klart, at der var tale om information, som der skulle handles på, og det var i det hele taget usikkert, om beskeden overhovedet var givet videre.

Efter en række tjenstlige samtaler blev ergoterapeuten afskediget som følge af manglende tillid. Ergoterapeuten mente imidlertid ikke, at afskedigelsen var saglig, og indbragte sagen for et afskedigelsesnævn.

En del af grundfagligheden
Opmanden konstaterede, at ergoterapeuten ikke efter indskærpelsen kunne have været i tvivl om, hvor afgørende ledelsen med føje anså handlepligten for at være. Og den information, ergoterapeuten blev bibragt, var af en sådan karakter, at den uden unødigt ophold burde være blevet videregivet til sundhedsfagligt personale.

Opmanden bemærkede, at en sådan handlepligt ikke kræver særlige handleforskrifter, men følger af helt basale krav til uddannet personale og af grundfagligheden. Handlepligten indebærer bl.a., at informationen skal meddeles rette person på en måde, hvor det er klart for modtageren, at der er tale om information, som der uden unødigt ophold skal handles på. Og det efterlevede ergoterapeuten ikke.

Der forelå derfor en så alvorlig misligholdelse af en indskærpet handlepligt, at der var fornødent grundlag for en afskedigelse som sket. Opmanden bemærkede i den forbindelse, at der ikke er pligt til at overveje omplacering, når afskedigelsen er begrundet i den ansattes misligholdelse af en indskærpet handlepligt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at kendelsen bekræfter at medarbejdere skal overholde klare og basale handlepligter, også selvom handlepligterne ikke er blevet særskilt indskærpet, og
  • at bemærkningen i kendelsen om, at der ikke er pligt til at overveje omplacering, når afskedigelsen er begrundet i den ansattes misligholdelse af en indskærpet handlepligt, ses at være af generel karakter.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.