Skat & social sikring

Arbejds- og ansættelsesretlige forhold kan ikke alene vurderes ud fra en arbejds- og ansættelsesretlig synsvinkel

NVI_Newsletter_Skat_social_sikring.png

Det er i et stort og stigende omfang nødvendigt også at forholde sig til de mange og komplicerede skatte- og socialsikringsretlige problemstillinger, der knytter sig hertil.

For at kunne håndtere og løse en given problemstilling på den mest optimale måde er det ofte vigtigt, at der foretages en kombineret vurdering af såvel de arbejds- og ansættelsesretlige som de skatte- og socialsikringsretlige aspekter i stedet for at foretage separate vurderinger af de forskellige juridiske aspekter.

I forhold til skat rådgiver vi blandt andet om personalegoder, aktieløn og anden incitamentsløn, arbejdsudleje, udenlandsk arbejdskraft, ind- og udstationering samt etablering af virksomhed i Danmark, og vi fører sager ved Landsskatteretten og domstolene.

Med hensyn til social sikring rådgiver vi blandt andet om de mange forhold, der har betydning for, om en medarbejder er omfattet af dansk eller udenlandsk social sikring, og om den kontraktuelle regulering, der kan være nødvendig for, at en arbejdsgiver ikke påføres store udgifter til social sikring i udlandet. Det er et område, som mange virksomheder ikke har fornøden fokus på.

Vi har bl.a.

  • rådgivet mange virksomheder om de utallige skattemæssige udfordringer relateret til aktielønsordninger, herunder bl.a. aktieoptionsordninger samt ordninger om Performance Share Units og Restricted Share Units
  • bistået private og offentlige virksomheder i sager rejst af skattemyndighederne om forkert håndtering af arbejdsgivers indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser, herunder bl.a. i forhold til brug af fleksible lønpakker og betaling af skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse
  • rådgivet virksomheder om de potentielle socialsikringsretlige konsekvenser af medarbejderes bibeskæftigelse i udlandet, herunder i forhold til bl.a. medarbejdere med bestyrelseshverv i udenlandske koncernselskaber og medarbejdere med bibeskæftigelse på et udenlandsk universitet.
  • ført og vundet en sag ved Landsskatteretten for en skandinavisk koncern om retten til fradrag for godtgørelsesbeløb ydet efter forskelsbehandlingslovens regler
  • rådgivet virksomheder inden for offshore-branchen om social sikring i forhold til medarbejdere, der arbejder på forskellige EU-landes kontinentalsokler
  • rådgivet en luftfartsvirksomhed i forhold til en række problemstillinger om social sikring for medarbejdere med bopæl i Danmark eller udlandet, herunder blandt andet i sager med krav om betaling af arbejdsgiverbidrag til svensk social sikring
"I tilknytning til arbejds- og ansættelsesretlig bistand rådgiver vi om alle de skatteretlige problemstillinger"

Viden om Skat & social sikring