U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Diskrimination

Diskrimination er det arbejdsområde, som vokser mest i disse år

Diskrimination og forskelsbehandling er områder, som i dag fylder i enhver organisation – privat som offentlig. Særligt den EU-retlige regulering af området og etableringen af Ligebehandlingsnævnet har ført til, at området er blevet et af de mest travle i Norrbom Vinding.

Vi hjælper med udformningen af politikker, træning af ledere og tilrettelæggelse af ansættelses- og afskedigelsesprocedurer med henblik på at minimere risikoen for, at sagerne opstår. Og vi bistår i konkrete sager, når der rejses krav over for virksomheder og myndigheder med påstand om, at der er sket overtrædelse af reglerne.

Retssager om diskrimination og forskelsbehandling er i dag de sager på det ansættelsesretlige område, hvor der rejses de største økonomiske krav over for virksomheder og myndigheder, og samtidig er retssagerne blandt de mere komplicerede som følge af, at der skal trækkes på både dansk og EU-retlig regulering og retspraksis.

Vi har bl.a.

  • bistået virksomheder og organisationer i forbindelse med de komplicerede sager, der er opstået i kølvandet på #MeToo-kampagnen
  • repræsenteret arbejdsgiver i den såkaldte fedmesag ved EU-Domstolen, i byretten samt landsretten. Sagen vedrørte det principielle spørgsmål om, i hvilken udstrækning fedme kan udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand
  • gennemført og vundet flere sager i Højesteret om udstrækningen af arbejdsgivers forpligtelser i forhold til medarbejdere med handicap og medarbejdere med handicappede børn
  • gennemført og vundet flere sager i Højesteret om fortolkningen af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder i forskelsbehandlingsloven, herunder sagen om, hvorvidt den særlige undtagelsesbestemmelse i forskelsbehandlingsloven om aflønning af unge under 18 år er i strid med EU-retten
  • ført det særlige prøvesagskompleks ved Østre Landsret og Højesteret om konsekvenserne af EU-Domstolens dom om funktionærlovens regel om fratrædelsesgodtgørelse
  • Ført den principielle sag i Højesteret om, hvorvidt det er i strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser, at danske arbejdsgivere ikke er forpligtede til at betale medarbejdere løn i en opsigelsesperiode, der er sammenfattende med medarbejderens ulønnede forældreorlov
  • rådgivet virksomheder og organisationer om den vanskelige sondring mellem sygdom og handicap
  • ydet rådgivning om beskyttelsen af gravide og barslende medarbejdere samt medarbejdere i fertilitetsbehandling i forbindelse med gennemførelsen af større afskedigelsesrunde

Kontakt

“Vi råder over de mest erfarne procedører, og vi fører stort set ugentligt sager for virksomheder og myndigheder, hvor der hævdes diskrimination eller forskelsbehandling.”

Yvonne Frederiksen

Yvonne Frederiksen

Partner LLM

Sara Baldus

Sara Baldus

Senioradvokat

Viden om Diskrimination