Justeringer i ligestillingsloven skal lette administrationen i den offentlige sektor – lovforslag sendt i høring

Udkast til et lovforslag, som lægger op til at afskaffe ligestillingsredegørelser og forenkling af regler om kønssammensætningen i bestyrelser, er blevet sendt i høring. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2025. 

 

Skrevet af

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring, som skal indføre en række regelforenklinger i ligestillingsloven med henblik på at lette administrationen i den offentlige sektor. Forslaget følger bl.a. op på Aftale om kommunernes økonomi for 2024, hvormed regeringen og KL aftalte et flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration.

Afskaffelse af ligestillingsredegørelser
Det følger i dag af ligestillingsloven, at kommuner, regioner og ministerier er forpligtet til hvert tredje år at redegøre for deres ligestillingsindsats. Det samme gælder for statslige institutioner og statslige virksomheder med 50 eller flere medarbejdere.

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har vurderet, at de administrative byrder i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelserne ikke står mål med anvendeligheden af ligestillingsredegørelserne, og at der i et vist omfang reelt er tale om dobbelt indberetning på personaleområdet. Dette skyldes bl.a., at det bærende element i ligestillingsredegørelserne vurderes at være personaleområdet, og at kommuner, regioner og staten allerede efter andre bestemmelser i ligestillingsloven er forpligtet til at opgøre og oplyse om kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer.

Lovforslaget indeholder derfor en forslag om, at ligestillingsredegørelserne afskaffes for alle institutioner og virksomheder, dvs. både kommuner, regioner og staten.

Forenkling af regler om kønssammensætning i bestyrelser
For at understøtte arbejdet med at fremme en ligelig kønssammensætning i bestyrelser og ledelse i den offentlige sektor er institutioner og virksomheder i den offentlige sektor efter ligestillingsloven i dag forpligtet til at tilstræbe en ligelig kønssammensætning i bestyrelsen og de øverste ledelsesniveauer eller et andet kollektivt ledelsesorgan.

Institutioner og virksomheder, som har færre end 50 medarbejdere, er undtaget fra denne forpligtelse for så vidt angår de øverste ledelsesorganer ud over bestyrelser. Der gælder dog ikke en bagatelgrænse for, hvornår en institution eller virksomhed skal tilstræbe en ligelig kønssammensætning i bestyrelser.

Med henblik på en forenkling af disse regler foreslås det med lovforslaget, at den samme bagatelgrænse indføres for bestyrelser i mindre institutioner og virksomheder. Det vil således kun være institutioner og virksomheder, der har 50 eller flere medarbejdere, der efter den foreslåede ordning vil være forpligtet til at tilstræbe en ligelig kønssammensætning i bestyrelser.

Lovforslag forventes fremsat i efteråret, og hvis det vedtages, vil ændringerne forventeligt træde i kraft den 1. januar 2025.

Norrbom Vinding følger lovgivningsprocessen og vender tilbage, når der er nyt herom. 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.