Forretningsbetingelser

Norrbom Vindings forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, Norrbom Vinding ‎udfører, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Tavshedspligt, insiderregler og habilitet

Når en klient henvender sig til Norrbom Vinding, kan klienten være sikker på, at ‎henvendelsen behandles fortroligt. Alle medarbejdere har underskrevet en erklæring ‎om insiderviden og en erklæring om ubetinget tavshedspligt hvad angår alle ‎oplysninger fra eller om klienter. Desuden har vi sikret, at alt materiale, uanset hvordan ‎vi modtager det, behandles og opbevares fortroligt.‎

Vi har også betryggende procedurer for afdækning af interessekonflikter og ‎habilitetsproblemer. Det betyder, at vi ikke tager klienter eller opgaver ind, hvis der er ‎eller må forventes at opstå en konflikt.‎

Hvidvaskregler

Som advokatfirma er Norrbom Vinding omfattet af hvidvasklovens regler. Det betyder, ‎at vi indhenter og opbevarer identitetsoplysninger om klienter, og at vi har indført et ‎internt regelsæt for at sikre lovens overholdelse.‎

Regler for udøvelse af advokatvirksomhed og behandling af klientmidler

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af ‎Advokatsamfundet. På hjemmesiden https://www.advokatsamfundet.dk/ findes under punktet ‎‎”Regler” retsplejelovens regler for udøvelse af advokatvirksomhed samt ‎Advokatsamfundets regler for god advokatskik. Også bekendtgørelsen om ‎klientkontomidler findes her.‎

Honorar og omkostninger

Norrbom Vinding beregner som hovedregel vort honorar på baggrund af tidsforbrug. I ‎tillæg hertil vil efter omstændighederne indgå bl.a. opgavens betydning, kompleksitet ‎og værdi for klienten, opgavens udfald, arten og omfanget af det arbejde, der er udført, ‎samt den specialistviden, der er anvendt, og det ansvar, opgaven indebærer.‎

Efter anmodning afgiver vi gerne – og altid over for forbrugere – et begrundet estimat og ‎oplysning om de forventede omkostninger og udlæg. Vi orienterer klienten så tidligt ‎som muligt, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige et afgivet ‎estimat.

Fakturering

Norrbom Vinding fakturerer som udgangspunkt månedsvis bagud. Retssager ‎faktureres dog normalt kvartalsvis eller for en længere periode, alt efter sagens ‎karakter og forløb. Betalingsbetingelserne er 15 dage fra fakturadato, og der tillægges ‎moms efter gældende regler.‎

Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens ‎bestemmelser. ‎

Klienten debiteres særskilt for udlæg og omkostninger vedrørende opgaven.‎

Ansvar og forsikring

Vi er ansvarlige for de ydelser, vi leverer, i overensstemmelse med dansk rets ‎almindelige regler, og vi har tegnet advokatansvarsforsikring og garanti hos ‎forsikringsselskabet HDI-Gerling efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. ‎Ansvarsforsikringen dækker al Norrbom Vindings advokatvirksomhed, uanset hvor ‎denne udøves.‎

Norrbom Vindings ansvar omfatter ikke ansvar for tab af data, driftstab, tidstab, ‎avancetab, tab af goodwill eller image eller andre indirekte tab. ‎

Arkivering og rettigheder

Materiale vedrørende en opgave, herunder elektronisk data, opbevares af Norrbom Vinding i mindst 5 ‎år efter en opgave er afsluttet. ‎

Klienten får de nødvendige rettigheder til det konkrete skriftlige materiale, vi udarbejder ‎i forbindelse med en opgaves løsning. Dog har Norrbom Vinding de ophavsretlige og ‎øvrige immaterielle rettigheder. ‎

Klager

Norrbom Vinding er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets ‎almindelige regler om klager. Klienten kan indbringe klager over Norrbom Vindings ‎rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. De advokatetiske regler mv. ‎findes på https://www.advokatsamfundet.dk/. Hvis klienten er utilfreds med vores indsats eller ‎honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, ‎der er ansvarlig for klientforholdet.