Norrbom Vindings behandling af personoplysninger

Indledning

Hos Norrbom Vinding sørger vi for at beskytte de personoplysninger, vi ligger inde med. I det følgende oplyser vi nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Uanset i hvilken sammenhæng Norrbom Vinding behandler personoplysninger, ønsker vi at sikre, at vi er i besiddelse af korrekte og fyldestgørende informationer.

Dataansvar

Norrbom Vinding behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens regler herom, herunder især reglerne fastsat i databeskyttelsesforordningen (GDPR) (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Norrbom Vinding er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og vi har dermed ansvaret for, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen, jf. dog den uddybende oplysningsskrivelse om varetagelse af whistleblowerordninger, som kan tilgås via linket nedenfor.

Norrbom Vindings kontaktoplysninger er:

Norrbom Vinding
Tromsøgade 2
2100 København Ø
CVR-nummer: 20 49 14 77
Telefon: +45 35 25 39 40
Mail: info@norrbomvinding.com

Formålene med og retsgrundlagene for behandlingen af personoplysninger

Når vi varetager advokathvervet
Det overordnede formål med Norrbom Vindings behandling af personoplysninger er, at vi skal være i stand til at levere vores kerneydelse – juridisk bistand – til vores klienter.

Norrbom Vindings juridiske bistand kan inddeles i fire hovedtyper:

  • Gennemførelse af advokatundersøgelser samt undersøgelsesforløb af lignende karakter
  • Whistleblowerordninger invisible
  • Gennemførelse af retssager og voldgiftssager
  • Juridisk bistand generelt (dækker som udgangspunkt alle øvrige situationer)

Vi har for de enkelte hovedtyper uddybet, hvordan vi behandler personoplysninger i de forskellige sammenhænge i særskilte orienteringer. Vi beder dig derfor læse uddybende herom ved at klikke på nedenstående links, alt efter hvad der passer med den måde, du er i forbindelse med os på:

Ansøgere til stillinger
Formålet med behandling af personoplysninger om ansøgere er at besætte ledige stillinger hos Norrbom Vinding.

De kategorier af personoplysninger, der behandles, er som udgangspunkt: Identifikationsoplysninger, herunder navn, telefonnummer og mail, ansøgning, CV, eventuelle vedlagte referencer, karakterudskrifter og øvrige bilag, der vedlægges ansøgningen, oplysninger om uddannelse, faglige kvalifikationer og lønforhold. Der behandles som udgangspunkt ikke særlige kategorier af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens art. 9, medmindre ansøgeren selv giver sådanne oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Behandlingen af personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, om opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt, eller databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f – interesseafvejningsreglen – og vores legitime interesse består i den forbindelse i at kunne behandle ansøgninger og gennemføre et potentielt rekrutteringsforløb. I det omfang der i et rekrutteringsforløb indgår test, herunder personlighedstest, eller hvis der ønskes referencer fra tidligere arbejdsgivere, vil dette ske på baggrund af et samtykke efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

De personoplysninger, som vi behandler, stammer som udgangspunkt fra ansøgeren selv.

Modtagere af nyhedsbrev samt deltagere i vores arrangementer
Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne give modtagere af nyhedsbreve og deltagere i arrangementer den information, de har bedt om og har brug for i den forbindelse, og i det hele taget at administrere Norrbom Vindings services omkring nyhedsbreve og arrangementer.

De kategorier af personoplysninger, der behandles, er som udgangspunkt: Identifikationsoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer, mailadresse, arbejdsgiver, oplysninger om deltagelse i arrangementer og eventuelt udstedelse af kursusbevis.

Behandlingen af personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, om opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt, eller databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f – interesseafvejningsreglen – og vores legitime interesse består i den forbindelse i at kunne administrere vores nyhedsbreve og de arrangementer, vi afholder.

De personoplysninger, som vi behandler, stammer som udgangspunkt fra den enkelte selv.

Besøgende på Norrbom Vindings hjemmeside
Formålet med behandlingen af personoplysninger er at give en så god oplevelse som muligt ved besøg på Norrbom Vindings hjemmeside.

De kategorier af personoplysninger, der behandles, er som udgangspunkt: IP-adresse.

Der kan læses mere om brugen af cookies på Norrbom Vindings hjemmeside her

Samtykke
I det omfang hjemlen for behandling af personoplysninger er et samtykke, kan dette samtykke altid tilbagekaldes. Personoplysninger, som kan behandles på andet grundlag end samtykke, kan Norrbom Vinding dog fortsat behandle.

Overladelse og videregivelse af oplysninger

Norrbom Vinding anvender databehandlere og leverandører, der udfører arbejde på vores vegne. Det gælder eksempelvis ved systemvedligeholdelse, backup og administration af mailkonti. Databehandlere og leverandører kan få adgang til de data, der er nødvendige for at løse opgaven, men vil være kontraktligt forpligtede til at behandle disse data fortroligt. For Norrbom Vindings databehandlere gælder, at der i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelseslovgivningen er indgået databehandleraftaler.

Når Norrbom Vinding yder juridisk bistand, er vi i henhold til de advokatetiske regler underlagt tavshedspligt. Uanset hvilken stilling den enkelte har, er alle medarbejdere hos Norrbom Vinding omfattet af denne tavshedspligt. Udgangspunktet er derfor, at vi hverken er berettigede eller forpligtede til at overlade eller videregive oplysninger – herunder personoplysninger, som vi får kendskab til i kraft af klientforholdet – til udenforstående. Norrbom Vinding kan dog videregive oplysninger til myndigheder eller domstole, modparter i sager og til klienten, hvis vi er forpligtede til det, eller som led i varetagelsen af opdraget for klienten.

Norrbom Vinding overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, og hvis vi gør, vil det ske på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra b-g, eksempelvis til en domstol i et tredjeland.

Sikkerhed

For at sikre, at personoplysninger ikke kommer til udenforståendes kendskab, har Norrbom Vinding en række interne regelsæt om bl.a. håndtering af personoplysninger, it-sikkerhed og fortrolighed, som alle medvirker til at sikre, at vi efterlever databeskyttelseslovgivningen.

Vi har i vores sagsbehandling altid fokus på, at de personoplysninger, vi ligger inde med, beskyttes bedst muligt.

For at undgå tab af data tager vi dagligt backup af de data, vi behandler i vores it-systemer – det gælder selvfølgelig også personoplysninger.

Hvis vi måtte komme ud for et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for, at personoplysninger kan være tilgået udenforstående, vil vi underrette de berørte så hurtigt som muligt, sådan som databeskyttelseslovgivningen kræver det.

Hvis du bliver bekendt med, at der kan være sket et brud på datasikkerheden, eller at personoplysninger kan være kommet til udenforståendes kendskab – fx fordi du er it-leverandør til Norrbom Vinding, eller fordi du på anden måde bliver opmærksom herpå – vil vi sætte pris på, at du kontakter os hurtigst muligt. Du kan sende besked pr. mail til breach@norrbomvinding.com.

Opbevaring

Norrbom Vinding opbevarer ikke personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt, og vi sørger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen for at slette de personoplysninger, der ikke længere er nødvendige at opbevare.

Til eksempel kan nævnes, at oplysninger, der behandles som led i vores juridiske sagsbehandling og varetagelse af advokathvervet, som udgangspunkt ikke opbevares længere end 10 år efter afslutningen af den pågældende sag.

Personers rettigheder

Ret til at modtage en kopi af oplysninger (indsigtsret)
Den enkelte har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Norrbom Vinding ligger inde med om vedkommende, ligesom den enkelte har ret til at se oplysningerne, alt i det omfang indsigtsretten ikke strider mod reglerne om advokaters tavshedspligt eller er omfattet af øvrige undtagelser i databeskyttelseslovgivningen.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Den enkelte har ret til at bede om, at Norrbom Vinding retter personoplysninger, hvis vedkommende mener, at oplysningerne fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til anmodningen.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har den enkelte ret til sletning, inden tidspunktet for den almindelige sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling
Den enkelte har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. I givet fald må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den pågældendes samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Den enkelte har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Norrbom Vindings ellers lovlige behandling af den enkeltes personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Den enkelte har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som den enkelte har givet til Norrbom Vinding, og til at få transmitteret disse oplysninger fra Norrbom Vinding til en anden dataansvarlig uden hindringer.

Ret til at trække samtykke tilbage
I det omfang retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i en given situation er samtykke, kan den registrerede til hver en tid trække samtykket tilbage. Personoplysninger, som kan behandles på andet grundlag end samtykke, kan Norrbom Vinding dog fortsat behandle.

Oplysningspligten

Norrbom Vinding er som udgangspunkt forpligtet til at oplyse enhver person (”den registrerede”) om behandling af personoplysninger, som Norrbom Vinding foretager om den enkelte person, uanset om personoplysningerne behandles på baggrund af en uanmodet henvendelse fra personen selv, direkte henvendelse fra Norrbom Vinding til personen, eller hvis personoplysningerne om personen er indsamlet fra en anden end personen selv.

Denne oplysningspligt begrænses dog af retsplejelovens regler samt de advokatetiske regler om advokaters tavshedspligt, hvorfor Norrbom Vinding ikke kan oplyse om en behandling af personoplysninger, hvis det vil være i strid med tavshedspligten.

Norrbom Vinding kan også i medfør af databeskyttelseslovgivningen undlade at iagttage oplysningspligten over for en registreret af hensyn til afgørende private interesser, herunder hensynet til den registrerede selv, eller af hensyn til afgørende private eller offentlige interesser, hvis disse vurderes at overstige hensynet til den registreredes interesser i at modtage oplysningerne. Denne undtagelse vil være relevant, hvis oplysningspligten vurderes at have negative konsekvenser for varetagelsen af vores klienters interesser fx i forbindelse med retsforfølgning og håndhævelse af civilretlige krav eller strafbare handlinger, kontrol- eller tilsynsfunktioner og lignende situationer.

Endelig kan Norrbom Vinding undlade at opfylde oplysningspligten, hvis den registrerede må antages allerede at være bekendt med oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats eller vil hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give oplysningerne til den registrerede.

Yderligere oplysninger

I det omfang der måtte være spørgsmål til ovenstående eller den enkeltes rettigheder i henhold til lovgivningen, står vi til rådighed. Vores kontaktoplysninger findes ovenfor under ”Dataansvar”.

Der findes mere information om databeskyttelseslovgivningen og den enkeltes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om personoplysninger behandles lovligt – fx som led i en klagesag. Alle registrerede personer har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Version

Denne databeskyttelsespolitik er senest revideret i oktober 2022.