Specialer

Øget regulering og stadig mere komplekse regelsæt gør, at det i stigende grad bliver vanskeligere at navigere i det arbejds- og ansættelsesretlige landskab. Det kræver dybt specialiseret viden at kunne levere værdiskabende løsninger – løsninger, der ofte involverer en bred vifte af specialeområder. Vi yder rådgivning inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. Vores kompetencer baserer sig på mere end 30 års erfaring, og vi går stadig forrest i udviklingen af nye områder. Du kan læse mere om vores rådgivning inden for de forskellige specialeområder via oversigten nedenfor.

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Offentlig arbejdsret

Samspillet mellem arbejdsret, offentlig ret og politisk forståelse er forudsætningen for at begå sig på dette område

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

Diskrimination

Diskrimination er det arbejdsområde, som vokser mest i disse år

Retssager

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører

Advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser er et vigtigt redskab, når der hos virksomheder, myndigheder eller organisationer opstår behov for at afdække og vurdere en sag

Bonus & incentives

Løn er i dag ofte sammensat af mange forskellige elementer. I konsekvens heraf er rådgivningsbehovet stigende – dels i forhold til fastlæggelse af det nærmere indhold af de forskellige lønelementer, dels de mange juridiske udfordringer og problemer, som skal håndteres

Ansættelsesklausuler

Klausuler - mange udfordringer

Pension

Når man rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, skal man også have blik for andre ting, hvis man skal komme hele vejen rundt. Pension fx

Skat & social sikring

Arbejds- og ansættelsesretlige forhold kan ikke alene vurderes ud fra en arbejds- og ansættelsesretlig synsvinkel

Databeskyttelse

Behovet for rådgivning om databeskyttelse er vokset eksplosivt de senere år – og vi har ydet højt specialiseret rådgivning inden for dette speciale gennem mere end 10 år

Internationale projekter

Vi har 1.500 ambassadører og partnere verden over

Strafferet

Håndteringen af strafbare forhold bliver stadig mere kompleks – ikke mindst i lyset af den strafferetlige detailregulering, den intensiverede håndhævelse samt den offentlige bevågenhed

Arbejdsmiljø og arbejdsskader

Vi har indgående erfaring med rådgivning om alle aspekter af arbejdsmiljøretten og arbejdsskadesager

Whistleblowerordninger

Hos Norrbom Vinding håndterer vi whistleblowerordninger for private virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer

Menneskeret

Myndigheder bliver i stadigt stigende omfang mødt med krav for påståede brud på menneskerettighederne - navnlig i sociale sager og sager om velfærdsydelser

Offentlig ret

Erfaring med jura på tværs af forvaltningsdiscipliner og forståelse af politisk styrede organisationer er afgørende ved rådgivning af myndigheder