U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser er et vigtigt redskab, når der hos virksomheder, myndigheder eller organisationer opstår behov for at afdække og vurdere en sag

Hvornår kan en advokatundersøgelse være relevant?

Når der hos private virksomheder, offentlige myndigheder eller organisationer opstår behov for at få undersøgt en sag eller et begivenhedsforløb, kan advokatundersøgelser ofte være et relevant redskab. Det kan fx være tilfældet, hvis der opstår mistanke om et retsstridigt forhold, eller hvis der opstår tvivl om, hvorvidt lovgivningen på et givent område er blevet overholdt, eller måske om der er grundlag for at gøre et juridisk krav gældende.

Når en virksomhed, myndighed eller organisation står over for en sådan sag, kan Norrbom Vinding gennemføre en advokatundersøgelse, der kan bidrage til at afdække de nærmere omstændigheder hos klienten og dermed danne et solidt beslutningsgrundlag for ledelsen.

Norrbom Vindings ekspertise og erfaring

Vi har igennem mere end 25 år gennemført en lang række advokatundersøgelser – især inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område i bred forstand, men også inden for andre områder, som fx offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Vi råder derfor over unikke kompetencer i forhold til at tilrettelægge og gennemføre et effektivt undersøgelsesforløb, ligesom vi har den nødvendige ekspertise og erfaring med at håndtere de forskellige problemstillinger, der kan opstå undervejs i et sådant forløb.

Blandt de offentliggjorte advokatundersøgelser, Norrbom Vinding har gennemført de seneste år, kan nævnes:

 

  • Advokatundersøgelse for Frederiksberg Kommune af det politiske og ledelsesmæssige ansvar i Familieafdelingen
  • Advokatundersøgelse af DR Pigekoret samt en række yderligere undersøgelser vedrørende krænkende adfærd (MeToo-sager) og arbejdsmiljø inden for forskellige brancher, herunder mediebranchen, politiske partier og organisationer samt idrætsforbund
  • Advokatundersøgelse for Albertslund Kommune om kommunens mulige erstatningsansvar i relation til ”Rosenly-sagen”
  • Advokatundersøgelse for Region Hovedstaden vedrørende udbudsprocessen af Akuthuset på Bispebjerg Hospital
  • Advokatundersøgelser for Københavns Kommune, herunder om der var begået tjenesteforseelser i forbindelse med whistleblowersagen om botilbuddet Ringbo, og Arena-undersøgelsen om en række medarbejderes deltagelse i forskellige arrangementer
  • Advokatundersøgelse for Skatteministeriet i den såkaldte ”Helle Thorning Schmidt skattesag” om, hvorvidt der i fortsættelse af kommissionsundersøgelsen var grundlag for at indlede tjenstlig undersøgelse i forhold til to ledende medarbejdere

Hvordan foregår en advokatundersøgelse?

En advokatundersøgelse vil typisk starte med en faktuel afklaring af forholdene, som derefter munder ud i en form for retlig kvalificering. Det kan fx være en vurdering af, hvorvidt der baseret på et faktuelt forløb er grundlag for at indlede ansættelsesretlige skridt. Ofte vil advokatundersøgelser også indeholde et fremtidigt perspektiv i form af konkrete anbefalinger til, hvordan klienten bedst muligt sikrer sig mod lignende sager.

I tilrettelæggelsen af undersøgelsesforløbet tager vi nøje hensyn til sagens omstændigheder. Det kan være alt fra hensynet til involverede og berørte medarbejdere til behovet for kommunikation – såvel internt som eksternt.

Der er ikke to advokatundersøgelser, der er ens, men typisk vil et undersøgelsesforløb være inddelt i 3 faser:

01

Indledende opstartsfase, hvor vi tilrettelægger undersøgelsesforløbet i form af en procesplan, og hvor kommissoriet fastlægges. Samtidig sikres det, at undersøgelsen sker inden for rammerne af de databeskyttelsesretlige regler samt Advokatrådets vejledning om advokatundersøgelser. 

02

Selve gennemførelsen af undersøgelsen, hvor vi gennemgår det relevante skriftlige materiale og eventuelt gennemfører interviews samt udarbejder den skriftlige afrapportering indeholdende undersøgelsens konklusioner mv.

03

Afsluttende fase, hvor vi afrapporterer om undersøgelsens resultater, og typisk med en samtidig drøftelse af, om undersøgelsens konklusioner giver anledning til at foranstalte nogle opfølgende tiltag.

Interne undersøgelsesforløb

I nogle tilfælde, hvor der opstår behov for at få undersøgt en sag eller et begivenhedsforløb, foretrækker klienten selv at stå for undersøgelsen.

Sådanne interne undersøgelsesforløb, der har en række snitflader til advokatundersøgelser, kan vise sig vanskelige at håndtere, og klienten kan derfor få behov for bistand undervejs.

Norrbom Vinding har igennem årene bistået såvel virksomheder, myndigheder som organisationer med at håndtere adskillige af den slags interne undersøgelsesforløb og dermed bidraget til at sikre en korrekt og effektiv gennemførelse.

Norrbom Vindings team for advokatundersøgelser og undersøgelsesforløb af lignende karakter

Hvis du ønsker at drøfte mulighederne for at iværksætte en advokatundersøgelse eller et undersøgelsesforløb af lignende karakter eller i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af de advokater, der indgår i teamet:

Partner Jørgen Vinding, partner Elsebeth Aaes-Jørgensen eller partner Søren Skjerbek.

Kontakt

Jørgen Vinding

Jørgen Vinding

Partner LLM

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Partner LLM

Søren Skjerbek

Søren Skjerbek

Partner LLM

Viden om Advokatundersøgelser