U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven fremsat

Regeringen har fremsat et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven, som implementerer dele af en politisk aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats

Skrevet af

Lovforslaget indebærer bl.a., at Arbejdstilsynets reaktionstyper forenkles med det formål, at det bliver lettere for virksomheder at forstå konsekvenserne af at overtræde arbejdsmiljøreglerne, og hvad man skal gøre efter et tilsyn.

Det foreslås på den baggrund, at reaktionstyperne ”forbud”, ”strakspåbud med betydelig fare” og ”strakspåbud uden betydelig fare” erstattes af én samlet reaktion kaldet ”strakspåbud”. Desuden foreslås det, at reaktionen ”afgørelse uden handlepligt” ændrer navn til ”påtale”.

Derudover lægger lovforslaget op til en afskaffelse af kompetencepåbuddet, gebyrbelagt skærpet tilsyn og bindende forhåndsbesked. Bindende forhåndsbeskeder udstedt på baggrund af ansøgninger modtaget inden den 1. februar 2024 vil dog fortsat være gældende.

Endvidere foreslås det at indføre øget beskyttelse for arbejdsmiljørepræsentanter, hvis arbejde ikke er overenskomstdækket, eller hvor der ikke findes en tilsvarende overenskomst. Efter de gældende regler har arbejdsmiljørepræsentanter ret til beskyttelse mod opsigelse og anden forringelse på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for det samme eller tilsvarende faglige område.

Den foreslåede øgede beskyttelse indebærer, at arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke er omfattet af en sådan beskyttelse, får ret til et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.

Endelig indgår i lovforslaget tydeliggørelse af flere eksisterende arbejdsmiljøretlige forpligtelser bl.a. i forhold til udarbejdelse af APV og uddannelsessteders forpligtelser i forhold til elever, lærlinge og studerende.

En række af ændringsforslagene er beskrevet nærmere i vores nyhed om udkastet til lovforslaget i høring, der kan læses her

Der er i lovforslaget lagt op til, at ændringerne træder i kraft den 1. februar 2024.

Norrbom Vinding følger lovgivningsprocessen og vender tilbage, når der er nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.