U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Lovforslag om ændring af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder sendt i høring

Arbejdstilsynet har sendt et udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven i høring, hvor der lægges op til en ændring af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder.

Skrevet af

Yvonne Frederiksen

Selma Carøe

Udkastet til lovforslaget udmønter bl.a. en del af en politisk aftale fra 30. marts 2023, der omhandlede en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats. Det indgik i aftalen, at der skulle ske en forenkling af Arbejdstilsynets reaktionstyper og virkemidler med henblik på at gøre det nemmere for virksomheder at forstå konsekvenserne af at overtræde arbejdsmiljøreglerne, og hvad man skal gøre efter et tilsyn.

I udkastet foreslås det bl.a., at Arbejdstilsynet fremover skal have én reaktion ved overtrædelser, hvor virksomheder straks skal handle. Det indebærer, at reaktionerne forbud, strakspåbud med betydelig fare og strakspåbud uden betydelig fare fremover alle vil skulle betegnes ”strakspåbud”. Herudover lægges der op til, at reaktionen ”afgørelse uden handlepligt” skal ændre navn til ”påtale”.

Det foreslås endvidere, at kompetencepåbuddet afskaffes, så virksomhederne selv skal kunne beslutte, hvordan man vil løse et arbejdsmiljøproblem, herunder om der er brug for at indhente ekstern sagkyndig bistand. Dog bevares muligheden for, at Arbejdstilsynet kan påbyde, at der skal gennemføres en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Derudover lægger lovforslaget op til at afskaffe virkemidlet gebyrbelagt skærpet tilsyn og ordningen med bindende forhåndsbesked, da begge redskaber har haft en begrænset værdi i praksis. De bindende forhåndsbeskeder, der måtte være udstedt før den 31. december 2023, vil dog fortsat være gældende.

Med lovforslaget sker der endvidere en omformulering af bestemmelsen om APV i arbejdsmiljøloven, så det bl.a. tydeliggøres, at APV’en skal anvendes som et dynamisk redskab. Der er ikke tilsigtet ændringer i retstilstanden med denne del af forslaget.

Endelig indeholder udkastet til lovforslaget også et forslag til en ny bestemmelse i arbejdsmiljøloven, der præciserer, at uddannelsessteder har pligter og ansvar over for elevers, lærlinges og studerendes udførelse af praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter.

Der er lagt op til, at lovforslaget som udgangspunkt træder i kraft den 1. februar 2024, idet beskæftigelsesministeren dog vil fastsætte tidspunktet for ikrafttrædelsen af en række af bestemmelserne.

Norrbom Vinding følger lovgivningsprocessen og vender tilbage, når der er nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.