U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

09.03.2022 | Kollektiv arbejdsret

Skrevet af

Jesper Oehlenschlaeger Madsen
Associeret partner

We were on a break!

En virksomhed var ikke bundet af en tiltrædelsesoverenskomst, da den efter flere års nedlukning åbnede på ny.

Hvis en virksomhed med en overenskomst nedlægges, er det arbejdsretlige udgangspunkt, at overenskomsten ophører, medmindre nedlæggelsen ikke er reel, men fx er udtryk for et forsøg på at omgå overenskomsten. I denne retsformandsafgørelse fra Arbejdsretten skulle det vurderes, om en virksomhed reelt var ophørt, eller om den fortsat var omfattet af en overenskomst, som den havde indgået i 1999.

Sagen vedrørte en ”handymand”, som ejede en personligt drevet virksomhed, der primært beskæftigede sig med malerarbejde. I 1999 underskrev handymanden en tiltrædelsesoverenskomst, hvorefter hans virksomhed var forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende overenskomst for malerfaget.

Virksomheden indstillede omkring år 2004 sin drift i en periode på 4-5 år, indtil handymanden i 2009 igen begyndte at drive virksomhed, hvilket skete inden for samme fag og under samme CVR-nummer som tidligere.

Var nedlukningen reel?
I 2020 ansatte handymanden en maler i sin virksomhed. Denne maler blev ikke aflønnet efter den gamle tiltrædelsesoverenskomst, og da det kom Malerforbundet for øre, indbragte forbundet sagen for Arbejdsretten med krav om efterbetaling af løn i henhold til overenskomsten samt bod.

Til støtte herfor anførte Malerforbundet navnlig, at driften i 2009 blev genoptaget i en virksomhed med samme ejerkreds og samme CVR-nummer, og at der fortsat var tale om en virksomhed, hvis hovedformål var at udføre malerarbejde, hvorfor der reelt var tale om en videreførelse af den tidligere virksomhed.

Heroverfor anførte handymandens virksomhed bl.a., at den virksomhed, der i 1999 indgik tiltrædelsesoverenskomsten, endegyldigt og reelt ophørte i 2004, hvorved virksomheden blev frigjort fra overenskomsten.

Retsformanden udtalte, at ingen af sagens omstændigheder tydede på, at handymandens lukning og senere åbning af sin virksomhed skete for at omgå overenskomsten. Retsformanden lagde herved bl.a. vægt på det lange tidsrum, hvor driften i virksomheden var indstillet, ligesom hun lagde vægt på, at der ikke var nogen ansatte i virksomheden, hverken da handymanden indstillede eller genoptog den.

Da nedlukningen således var reel, var handymandens virksomhed ikke bundet af den gamle tiltrædelsesoverenskomst.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen viser, at det forhold, at en personligt drevet virksomhed har ligheder med en ophørt virksomhed drevet af samme person, herunder at virksomhederne har samme CVR-nummer, ikke i sig selv bevirker, at en eventuelt indgået overenskomst videreføres i den nye virksomhed, idet det afgørende er, om nedlukningen har været reel.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.