Delikat løntillæg i Gate Gourmet

Det var ikke organisationsfjendtligt, da Gate Gourmet indgik en aftale med Lederne, som indebar, at Ledernes medlemmer fik et højere løntillæg, end HK’s medlemmer fik. 

Skrevet af

Af hovedaftalen indgået mellem DA og FH fremgår det bl.a., at en arbejdsgiver ikke må handle organisationsfjendtligt over for FH’s medlemmer. I denne sag skulle Arbejdsretten tage stilling til, om det var organisationsfjendtligt, da Gate Gourmet indgik en aftale med Lederne, som i relation til et løntillæg var mere attraktiv end den aftale, som Gate Gourmet en lille uge forinden havde indgået med HK.

Sagen opstod i 2021. Gate Gourmet var på dette tidspunkt omfattet af en overenskomst indgået med HK, der er medlem af FH, samt en kollektiv aftale (i Gate Gourmet kaldet en ”lokalaftale”) indgået med Lederne, som ikke er medlem af FH.

Gate Gourmet, der bl.a. er specialiseret i at levere mad til luftfartsbranchen, fik det – ligesom andre selskaber inden for luftfartsbranchen – økonomisk svært under Coronapandemien. Gate Gourmet besluttede sig derfor for at undersøge muligheden for at indgå en aftale med henholdsvis HK og Lederne om mere lempelige løn- og ansættelsesvilkår.

En forskel på 5.000 kr.
Den 29. september 2021 blev HK og Gate Gourmet enige om en sådan aftale. Aftalen indebar bl.a., at medarbejderne mistede flere rettigheder, herunder ret til seniororlov og seniorfri samt ret til ”K-timer”, som var nogle særlige timer, der i Gate Gourmet blev udløst ved arbejde på skiftehold.

Til gengæld for at give afkald på disse rettigheder opnåede HK særligt to indrømmelser. For det første blev det aftalt, at HK’s overenskomst fremover skulle omfatte alle medarbejdere. Hidtil havde Gate Gourmet kunnet holde Ledernes medlemmer uden for overenskomsten, men det var nu slut. For det andet fik medlemmer af HK med mere end 10 års anciennitet i Gate Gourmet ret til et engangstillæg på 45.000 kr.

En lille uges tid efter, at Gate Gourmet havde indgået aftalen med HK, indgik Gate Gourmet også en aftale med Lederne. Også Lederne accepterede bortfald af seniororlov, seniorfri og K-timer. Til gengæld fik alle de medlemmer af Lederne, som hidtil havde haft ret til K-timer, et engangstillæg på 50.000 kr.

Dette førte til utilfredshed blandt flere af HK’s medlemmer, der følte, at det var urimeligt, at der blev udbetalt et højere engangstillæg til Ledernes medlemmer. De gik til HK, som indbragte sagen for Arbejdsretten. I Arbejdsretten indtog HK det synspunkt, at den lønmæssige forskel var udtryk for en organisationsfjendtlig handling.

Ikke en organisationsfjendtlig handling
I Arbejdsretten blev Gate Gourmet frifundet.

Arbejdsretten fastslog indledningsvis, at HK måtte bære bevisbyrden for, at den beløbsmæssige forskel var udtryk for organisationsfjendtlighed.

Arbejdsretten konstaterede herefter, at aftalerne mindede om hinanden, men at de imidlertid ikke var fuldstændig ens. Under forhandlingerne havde HK på sin side bl.a. opnået en udvidelse af overenskomstens dækningsområde. Omvendt havde Lederne givet udtryk for, at K-timerne havde betydelig værdi for Ledernes medlemmer, hvorfor det for Lederne var afgørende med et højere engangstillæg.

Af bl.a. disse årsager fandt Arbejdsretten ikke, at aftalen med Lederne var indgået for at svække HK som faglig organisation. Imødekommelsen af Ledernes ønske om et højere tillæg var derimod sket for at kunne opnå en aftale. Arbejdsretten konkluderede derfor, at Gate Gourmet ikke havde handlet organisationsfjendtligt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen bekræfter, at det er den part, som hævder, at der har fundet organisationsfjendtlig adfærd sted, som bærer bevisbyrden for, at noget sådant rent faktisk har fundet sted, og

  • at dommen ydermere er et eksempel på, at det forhold, at en arbejdsgiver vælger at indgå kollektive aftaler med to forskellige organisationer, som har et forskelligt indhold, langt fra altid vil være udtryk for organistionsfjendtlig adfærd – heller ikke selvom aftalerne indebærer, at den ene organisations medlemmer får en højere løn end den anden organisations medlemmer.  

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.