U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

12.01.2022 | Kollektiv arbejdsret

Skrevet af

Jesper Oehlenschlaeger Madsen
Associeret partner

Sygeplejersker slap billigt

De sygeplejersker, der gentagne gange i efteråret 2021 nedlagde arbejdet ulovligt, skulle ikke betale en særlig skærpet bod. Det fastslog Arbejdsretten i denne sag.

Ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser kan medarbejdere blive idømt en bod i Arbejdsretten. En normal bod for faglærte er 56 kr. pr. time. Den forhøjes til 86 kr., hvis arbejdsnedlæggelserne fortsætter, selvom medarbejderne har fået et pålæg i Arbejdsretten om at gå i arbejde. Men skal boden skærpes yderligere, hvis arbejdsnedlæggelserne fortsætter efter gentagne pålæg? Det skulle Arbejdsretten tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en række sygeplejersker, som kortvarigt – men i stort antal og gentagne gange – gennemførte ulovlige arbejdsnedlæggelser af 1 times varighed i perioden fra den 8. oktober 2021 til og med den 3. november 2021.

Tidligere havde der været lignende overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og der var gentagne gange givet pålæg i Arbejdsretten om, at arbejdsnedlæggelserne skulle ophøre, ligesom sygeplejerskerne gentagne gange var blevet pålagt at betale en bod på 86 kr. pr. strejketime.

Boden havde imidlertid tilsyneladende ingen afskrækkende effekt. Og da arbejdsnedlæggelserne fortsatte, nedlagde landets regioner påstand i Arbejdsretten om, at boden skulle skærpes yderligere. Regionerne lagde i sin argumentation bl.a. vægt på, at den hidtidige bod ikke havde haft en effekt, og at regionerne ikke gennem andre sanktionsmuligheder kunne hindre arbejdsnedlæggelserne.

Særlig skærpet bod er uden fortilfælde
Arbejdsretten gav ikke regionerne medhold. Arbejdsretten konstaterede indledningsvis, at der er praksis for at udmåle almindelig bod (56 kr. for faglærte) og skærpet bod (86 kr. for faglærte), mens der ikke er et eneste eksempel på, at Arbejdsretten har udmålt en særlig skærpet bod efter gentagne pålæg.

På baggrund af en samlet vurdering mente Arbejdsretten heller ikke, at der i det foreliggende tilfælde var grundlag for at fravige udgangspunktet – uanset arbejdsnedlæggelserne var af betydeligt omfang og af systematisk karakter. Det kunne ikke ændre herpå, at der er tale om et følsomt driftsområde med samfundskritiske funktioner, og at regionerne ikke havde reel mulighed for at få arbejdet normaliseret gennem andre sanktioner.

Sygeplejerskerne skulle derfor alene betale den sædvanlige skærpede timebod på 86 kr. for arbejdsnedlæggelserne i perioden 8. oktober 2021 til og med 3. november 2021.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en situation med gentagne overenskomststridige arbejdsnedlæggelser efter omstændighederne kan håndteres via (trusler om) bortvisning af de medarbejdere, som nedlægger arbejdet, og
  • at regionernes argument i sagen om, at man netop ikke på deres område havde mulighed for at bruge andre sanktioner for at få medarbejderne tilbage i arbejdet, må ses i det lys, eftersom (trusler om) bortvisning af et betydeligt antal sygeplejersker næppe reelt var en mulighed for regionerne i den nuværende situation.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.