U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Højt at flyve, …

En stilladsvirksomhed kunne ikke idømmes en bøde for en stilladsmontørs manglende brug af sikkerhedsudstyr, da han arbejdede i cirka 5 meters højde.

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen har en arbejdsgiver pligt til at sikre, at medarbejdere anvender det for arbejdet nødvendige sikkerhedsudstyr. Forsømmes denne pligt, kan arbejdsgiver blive pålagt at betale en bøde eller – i særligt grove tilfælde – blive idømt en frihedsstraf. Men hvordan forholder det sig, hvis arbejdsgiver har opfyldt sine pligter, og det er medarbejderen, som har fravalgt at gøre brug af sikkerhedsudstyret? Det skulle Vestre Landsret tage stilling til i denne sag.

I sagen var en stilladsvirksomhed tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, idet virksomhedens medarbejder havde arbejdet i cirka 5 meters højde uden anvendelse af faldsikringsudstyr. Arbejdstilsynet anmeldte stilladsvirksomheden til politiet, hvorefter der blev rejst tiltale i sagen.

Forud for påbegyndelsen af opstillingen af stilladset havde arbejdsgiver instrueret medarbejderen i at anvende sikkerhedsudstyr, og en af arbejdsgivers ansatte havde ført tilsyn med arbejdspladsen to gange den pågældende dag. Arbejdsgiver havde endvidere udarbejdet en APV om anvendelse af sikkerhedsudstyr, som alle medarbejderne på projektet havde adgang til. Det nødvendige faldsikringsudstyr i form af seler og faldliner var desuden til stede på arbejdspladsen.

Medarbejderen var uddannet i opførelse af stilladser og havde 10-12 års erfaring som stilladsarbejder. Arbejdsopgaven med opførelse af stilladset blev af arbejdsgiver beskrevet som ukompliceret, og medarbejderen havde desuden i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsyn oplyst, at han var klar over, at han skulle benytte faldsikringsudstyr.

Arbejdsgivers pligter var opfyldt
I byretten blev stilladsvirksomheden idømt en bøde på 45.000 kr. Vestre Landsret frifandt derimod stilladsvirksomheden.

Vestre Landsret konstaterede indledningsvis i sin afgørelse, at medarbejderens manglende sikring mod nedstyrtning udgjorde en overtrædelse af arbejdsgivers forpligtelse efter arbejdsmiljøloven til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø, hvilket kan medføre strafansvar for arbejdsgiver.

Landsretten fastslog imidlertid, at arbejdsgiver behørigt havde instrueret medarbejderen i anvendelsen af sikkerhedsudstyr og endvidere også havde ført tilsyn med arbejdets udførelse.

Herudover lagde landsretten ved sin afgørelse vægt på, at der på arbejdspladsen var sikkerhedsudstyr til stede, som medarbejderen kunne have anvendt, at der ikke var tale om en kompliceret arbejdsopgave henset til medarbejderens uddannelse og mange års erfaring med opførelse af stilladser, og at medarbejderen ifølge Arbejdstilsynets rapport havde været klar over, at han skulle have benyttet faldsikringsudstyr.

Landsretten fandt det herefter ikke bevist, at stilladsvirksomheden ikke havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljøloven, hvorfor stilladsvirksomheden blev fritaget for strafansvar.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen bekræfter arbejdsgivers forpligtelse til at instruere i og føre tilsyn med arbejdet, herunder medarbejdernes eventuelle brug af det for arbejdet nødvendige sikkerhedsudstyr, men
  • at Vestre Landsrets dom imidlertid er et eksempel på, at såfremt arbejdsgiver har opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljøloven, vil det forhold, at medarbejderen ikke følger arbejdsgivers instrukser, som udgangspunkt indebære, at arbejdsgiver ikke kan pålægges et bødeansvar, ligesom arbejdsgiver heller ikke vil være erstatningsansvarlig for eventuelle arbejdsskader opstået som følge af, at medarbejderne ikke gør brug af det sikkerhedsudstyr, der er stillet til rådighed for dem.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.