U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

06.05.2021 | Kollektiv arbejdsret

Skrevet af

Søren Skjerbek
Partner LLM

En brændt bro

Det var udtryk for en organisationsfjendtlig handling, da en underentreprenør afskedigede to betonarbejdere, der var stillet op til valg som tillidsrepræsentanter.

Afskedigelse af tillidsrepræsentanter kan efter omstændighederne udgøre organisationsfjendtlig adfærd i strid med den relevante hovedaftale. I denne sag skulle Arbejdsretten tage stilling til, om afskedigelsen af to betonarbejdere, der begge havde stillet op til valg som tillidsrepræsentanter, udgjorde organisationsfjendtlig adfærd.

Sagen vedrørte nærmere bestemt en underentreprenør, et udenlandsk vikarbureau, på opførelsen af den nye Storstrømsbro, som havde ansat to portugisiske betonarbejdere. I forbindelse med et valg af tillidsrepræsentanter stillede de to betonarbejdere op som kandidater. Få dage herefter blev de begge afskediget uden nogen nærmere begrundelse på foranledning af hovedentreprenøren. Betonarbejderne kontaktede herefter deres fagforening, som indledte en sag mod underentreprenøren.

Fagforeningen gjorde gældende, at underentreprenøren havde afskediget betonarbejderne, fordi de var stillet op som tillidsrepræsentanter, og at afskedigelserne derfor var udtryk for organisationsfjendtlig adfærd. De mente herudover, at afskedigelserne også var at betragte som en overenskomststridig lockout, at betonarbejderne derfor havde krav på at blive genansat og få løn i den mellemliggende periode, og at underentreprenøren skulle tilpligtes at betale en bod for overenskomstbrud.

Betonarbejderne fik medhold i den første påstand
Underentreprenøren bestred mere eller mindre alle de forhold, som fagforeningen havde anført. Underentreprenøren bestred endvidere, at Arbejdsretten kunne tage stilling til, om afskedigelserne var en overenskomststridig lockout, da proceduren i arbejdsretsloven og den relevante hovedaftale for håndtering af overenskomststridige lockouter ikke var blevet iagttaget. Nærmere bestemt havde overenskomstparterne ikke afholdt fællesmøde.

Arbejdsretten fandt, at hverken arbejdsretsloven eller den relevante hovedaftales regler om håndtering af overenskomststridige lockouter var til hinder for, at Arbejdsretten behandlede påstanden om, at afskedigelserne var en overenskomststridig lockout. Arbejdsretten fandt dog ikke, at afskedigelserne rent faktisk var en overenskomststridig lockout, og underentreprenøren blev derfor frifundet for krav om både bod herfor og for løn til medarbejderne i den mellemliggende periode.

Arbejdsretten fandt dog, at afskedigelserne var udtryk for organisationsfjendtlig adfærd, da afskedigelserne var fundet sted under valget af tillidsrepræsentant, da arbejdsgiveren ikke havde kunnet give nogen nærmere begrundelse for, hvorfor de to betonarbejdere var blevet afskediget, og da betonarbejderne hverken havde modtaget advarsler eller påtaler forinden. Arbejdsgiveren blev derfor idømt at betale en bod på 250.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det kan være en organisationsfjendtlig handling, når organiserede medarbejdere stiller op til valg som tillidsrepræsentant og i nær tilknytning hertil bliver opsagt i forbindelse hermed

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.