U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

09.02.2023 | Kollektiv arbejdsret

Skrevet af

Ditte Damsgaard
Senioradvokat

Dobbeltdækning

En arbejdsgiver, der var omfattet af to overenskomster med overlappende dækningsområde, kunne vælge at henføre arbejde på et nyt distributionscenter til den ene af overenskomsterne.

Hvis en arbejdsgiver er omfattet af to overenskomster med overlappende dækningsområde, kan arbejdsgiveren som udgangspunkt henføre alle medarbejdere til den overenskomst, som arbejdet mest nærliggende hører under. I denne sag skulle en faglig voldgift bl.a. tage stilling til, om det også var tilfældet ved etableringen af et nyt arbejdssted, når der lokalt var indgået aftale om den overenskomstmæssige håndtering af et allerede eksisterende arbejdssted.

Sagen omhandlede to virksomheder, der driver internethandel med salg af dagligvarer fra et distributionslager i Brøndby. Arbejdet på distributionslageret i Brøndby var overenskomstdækket af 3F Transportgruppen.

Overenskomstdækningen blev etableret ved en aftale med 3F København om tiltrædelse af Fællesoverenskomsten. Fællesoverenskomsten blev efterfølgende skiftet ud med Lageroverenskomsten, da virksomhederne skiftede medlemskab fra DI Overenskomst II til Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

I forbindelse med virksomhedernes indmeldelse i Dansk Erhverv Arbejdsgiver tiltrådte virksomhederne HK Funktionæroverenskomsten. Virksomhederne var herefter omfattet af to overenskomster, der indeholdt bestemmelser om lagerarbejde, men ingen af overenskomsterne angav noget nærmere om dækningsområdet.

Da virksomhederne planlagde at opføre et nyt distributionscenter i Århus, indgik de aftale med HK Handel om, at HK Funktionæroverenskomsten skulle gælde for arbejdet i det nye distributionscenter. Det protesterede 3F Transportgruppen over, og der opstod derved en tvist om, hvilken overenskomst der skulle gælde for arbejdet i det nye distributionscenter. Spørgsmålet blev indbragt for en faglig voldgift.

HK Funktionæroverenskomsten var mest nærliggende
3F Transportgruppen mente, at Lageroverenskomsten også skulle finde anvendelse på det nye distributionscenter. De henviste bl.a. til, at parternes aftale ikke geografisk var begrænset til distributionslageret i Brøndby.

Virksomhederne påstod frifindelse og gjorde bl.a. gældende, at HK Funktionæroverenskomsten er mest nærliggende pga. arbejdets karakter.

Opmanden gav arbejdsgiver medhold og udtalte, at virksomhederne tiltrådte Fællesoverenskomsten med 3F’s lokale afdeling, og at selskaberne på daværende tidspunkt var lokalt baserede. Der var derfor ikke noget til hinder for, at virksomhederne kunne beslutte, at arbejdet på det nye distributionscenter skulle henføres til HK Funktionæroverenskomsten.

Opmanden henviste til fagretlig praksis om håndteringen af to overlappende overenskomster og kom frem til, at det også i en situation som den foreliggende må accepteres, at arbejdsgiver ud fra driftsmæssige hensyn kan henføre alle medarbejdere til den overenskomst, som arbejdet mest nærliggende hører under.

På baggrund af karakteren af de arbejdsopgaver, der skulle udføres på det nye distributionscenter, fandt opmanden ikke anledning til at kritisere virksomhedernes vurdering af, at arbejdet mest nærliggende henhører under HK Funktionæroverenskomsten.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at udgangspunktet, hvorefter arbejdsgiver ved dobbeltdækning kan henføre medarbejdere til den overenskomst, som arbejdet mest nærliggende hører under, fandt anvendelse ved etableringen af et nyt arbejdssted, selvom der konkret var indgået anden aftale om et allerede eksisterende arbejdssted, og

  • at afgørelsen i overensstemmelse med hidtidig praksis bekræfter, at lager- og logistikarbejde på virksomheder, der driver internethandel i væsentligt omfang, kan anses for HK’s organisationsområde.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.