U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

30.06.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Sara Baldus
Senioradvokat

Systematisk modarbejdelse

Det var berettiget at give en tillidsrepræsentant en skriftlig advarsel for at modarbejde ledelsen og udvise mangel på respekt for ledelsesretten.

Der gælder en almindelig loyalitetspligt i alle ansættelsesforhold. Den indebærer bl.a., at en medarbejder skal arbejde loyalt i arbejdsgiverens interesser og udføre sine opgaver på den måde, som ledelsen måtte beslutte. Der skal desuden være en gensidig tillid mellem arbejdsgiver og medarbejder, og det indebærer bl.a., at medarbejderen skal udvise samarbejdsvilje. Disse forpligtelser er af særlig betydning i forholdet mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentant. Hvis en arbejdsgiver oplever, at tillidsrepræsentanten obstruerer samarbejdet på virksomheden, kan det så være berettiget at give en advarsel? Det var spørgsmålet i denne sag for faglig voldgift.

Sagen udsprang af samarbejdsproblemer mellem en nyansat centerleder og medarbejderne, der bl.a. kom til udtryk ved, at medarbejdergruppen holdt formøder i en faglig klub under ledelse af tillidsrepræsentanten og afstemte synspunkter forud for afdelingsmøder, hvor den nye centerleder ønskede at drøfte strategi, udvikling, økonomi mv. Derudover udviste tillidsrepræsentanten i andre sammenhænge ikke respekt for ledelsens beslutninger, herunder ved at insistere på nye drøftelser af allerede trufne beslutninger og udvise en uhensigtsmæssig adfærd under møder.

Der blev afholdt flere samtaler mellem direktionen og tillidsrepræsentanten, og til sidst fik tillidsrepræsentanten fik en advarsel for systematisk at modarbejde ledelsen og ikke respektere den almindelige ledelsesret. Den faglige organisation indbragte sagen for en faglig voldgift med henblik på at få advarslen trukket tilbage.

Manglende respekt for ledelsesretten
Opmanden lagde til grund, at der inden ansættelsen af centerlederen var opstået et ledelsesvakuum, hvor afdelingens forhold blev drøftet i den faglige klub under ledelse af tillidsrepræsentanten. Dette fortsatte efter centerlederens tiltræden. Processen med afholdelse af formøder havde en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet, hvilket tillidsrepræsentanten burde indse.

Dertil kom de øvrige forhold om fortsatte drøftelser af allerede trufne ledelsesbeslutninger og tillidsrepræsentantens mangel på respekt over for afdelingslederen ved et afdelingsmøde.

Alle disse forhold var blevet drøftet med tillidsrepræsentanten, uden at det havde ført til en forbedring. På den baggrund fandt opmanden, at der var tale en systematisk modarbejdelse af ledelsen fra tillidsrepræsentantens side, og at der derfor var grundlag for en advarsel.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer de grundlæggende principper for en tillidsrepræsentants virke, herunder at en tillidsrepræsentant i kraft af sin særlige position – ud over den almindelige loyalitets- og lydighedspligt, der gælder for alle medarbejdere – har en særlig forpligtelse til at respektere og loyalt arbejde for realisering af ledelsens beslutninger.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.