U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

05.10.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Christian K. Clasen
Managing partner

Regeringens lovprogram for 2022/2023

I regeringens lovprogram for 2022/2023 er beskrevet en række kommende lovforslag, der må forventes at få betydning for de fleste arbejdsgivere i det kommende folketingsår.

Nedenfor har vi samlet et udpluk af de lovforslag fra lovprogrammet, som har særlig relevans for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Både indhold og tidsplan kan blive ændret som følge af det forestående folketingsvalg. Vi følger lovforslagenes behandling i Folketinget og vender derfor tilbage med opdatering, når der er nyt.

Initiativer mod seksuel chikane
Formålet med lovforslaget er at gennemføre de dele af trepartsaftalen om at modgå seksuel chikane på arbejdspladser fra marts 2022. Lovforslaget har været sendt i høring, og vi har beskrevet det her.

Øgede krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte
Regeringen vil med lovforslaget indføre et generelt krav om, at en arbejdsgiver, som stiller bolig til rådighed for én eller flere ansatte, skal sikre gode og tidssvarende boligforhold. Desuden foreslås det, at Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, om kravene til boligforholdene overholdes.

Nye regler for ansættelsesbeviser
I 2019 blev EU-direktivet om arbejdsvilkår vedtaget. Regeringen vil på den baggrund fremsætte et lovforslag, der har til hensigt at sikre mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagere. Lovforslaget har været sendt i høring, og vi har beskrevet det her.

Ændring af arbejdsmiljøloven mv.
Regeringen foreslår, at virksomheder, der gentagne gange overtræder arbejdsmiljøloven og udstationeringsreglerne, skal følges tættere af Arbejdstilsynet end i dag, og at byggepladser som yderste konsekvens skal kunne lukkes, indtil arbejdsmiljøforholdene er bragt i orden. Samtidig vil regeringen med lovforslaget styrke indsatsen mod brugen af illegal arbejdskraft ved at stille øgede krav til identifikation og registrering.

Erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen
Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der har til formål at forbedre sagsbehandlingen i arbejdsskadesager og lette adgangen til fuld erstatning for ansatte, der har været udsat for vold på arbejdspladsen. Herudover forhøjer forslaget erstatningssummerne ved arbejdsskader.

Ret til orlov og barselsdagpenge mv. for retlige forældre/medfædre
Regeringen vil med lovforslaget give retlige forældre og medfædre på baggrund af altruistiske surrogataftaler indgået efter den 1. juli 2023 rettigheder efter barselsloven mv. på linje med andre forældre.

Begrænsning af aktindsigt i navne på særligt udsatte offentligt ansatte
Lovforslaget har til formål i videre udstrækning end i dag at give mulighed for at undtage navnene på særligt udsatte offentligt ansatte, såsom medarbejdere i fængsler, fra aktindsigt af hensyn til deres sikkerhed.

Lovfæstelse af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed
Med lovforslaget vil regeringen lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed. Lovforslaget er en del af en politisk aftale om at fremme offentligt ansattes ytringsfrihed, som vi tidligere har beskrevet her.

Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer og forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter mv.
Regeringen vil med lovforslaget skabe et stærkere organiseret arbejdsmarked ved bl.a. at ændre fradragsretten for private lønforsikringer og forhøje det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter.

Norrbom Vinding bemærker

  • at lovprogrammet nogenlunde ser ud som forventet. Dog er det overraskende, at der ikke i lovprogrammet indgår et lovforslag, der har til formål at implementere de krav til arbejdstidsregistrering, der fremgår af Deutche Bank-dommen fra 2019, som kan findes her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.