U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Rasmus Linding
Partner

Væsentlig vilkårsændring medførte ikke krav på godtgørelse

En direktør, der blev afskediget, fordi hun ikke ønskede at være en del af den nye organisation, havde ikke krav på godtgørelse – og heller ikke bonus.

I denne sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om en medarbejder, der blev afskediget, fordi pågældende ikke ønskede at være en del af en ny organisationsændring, havde krav på godtgørelse, da arbejdsgiver ikke forinden havde varslet vilkårsændringen.

Sagen handlede om en administrerende direktør i et specialbureau, der arbejdede med digital kommunikation. Som led i en organisationsændring blev specialbureauet nedlagt, og direktørens stilling samt bonusordning blev ændret. Den administrerende direktør gik fra at have det overordnede ansvar for specialbureauet til at være ansvarlig for en fagdisciplin i virksomheden.

Direktøren havde indtil da været omfattet af en bonuspulje, hvorefter hun skulle opnå to mål bestående af en vis fortjeneste og en vis omsætning for specialbureauet. De to mål var uafhængige af hinanden og kunne derfor enkeltvis udløse halvdelen af bonussen. Efter specialbureauet blev nedlagt, var bonussen alene betinget af, om direktøren opnåede et bestemt salgsmål for året.

Direktøren kunne ikke se sig selv i den nye organisation og informerede derfor sin overordnede om, at organisationsændringen burde foretages uden hendes deltagelse. På den baggrund blev hun opsagt med 6 måneders varsel og senere fritstillet.

Direktøren anlagde efterfølgende sag mod virksomheden med påstand om, at stillingsændringen, herunder ændring af bonusordningen, udgjorde en væsentlig vilkårsændring. Da afskedigelsen var begrundet i de væsentlige vilkårsændringer, der ikke var blevet behørigt varslet, mente hun, at afskedigelsen var usaglig.

Direktøren gjorde derudover gældende, at hun på baggrund af tidligere års bonus havde opnået en berettiget forventning om at modtage bonus for 2016 og 2017.

Saglig ændring
Landsretten fandt, at der ved organisationsændringen var sket en væsentlig ændring af direktørens ansættelsesforhold, som derfor også skulle have været varslet, men at disse ændringer samtidig måtte anses for sagligt begrundet i virksomhedens forhold. Selvom direktøren således kunne have gjort misligholdelsesbeføjelser gældende over for virksomheden som følge af de væsentlige vilkårsændringer, var dette ikke ensbetydende med, at opsigelsen dermed var usaglig.

Direktøren havde derfor ikke krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse.

I forhold til bonussen fandt landsretten, at direktøren havde været bekendt med, at bonussen gennem årene var fastsat diskretionært, at målene blev fastsat løbende, og at udbetalingerne havde været betydeligt varierende. Da der heller ikke var blevet udbetalt bonus til andre ansatte i de pågældende år, havde direktøren ikke krav på bonus.

På den baggrund blev virksomheden frifundet.

Byretten var kommet frem til samme resultat.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at en væsentlig vilkårsændring, der ikke varsles, men alligevel fører til afskedigelse, ikke nødvendigvis indebærer, at afskedigelsen er usaglig.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.