U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

21.04.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Rasmus Linding
Partner

Tale er sølv, begrænset kommunikation er guld

Det var i strid med forvaltningsloven og den tidligere persondatalov at videregive oplysninger om baggrunden for afskedigelsen af en lærer til skolens øvrige medarbejdere.

Hvor mange detaljer må en arbejdsgiver videreformidle om baggrunden for afskedigelsen af en medarbejder til de øvrige ansatte på arbejdspladsen? Det skulle landsretten tage stilling til i denne sag, hvor en afskediget medarbejder gjorde gældende, at indholdet af en fælles mail om hendes afskedigelse udgjorde et brud på forvaltningsloven og persondataloven.

Sagen handlede om en lærer ansat på en kommunal skole, der i prøveperioden blev indstillet til afsked, idet det var ledelsens vurdering, at hun ikke magtede opgaverne som lærer og inklusionsvejleder.

Kort efter afskedigelsen sendte skolelederen en mail rundt til skolens 80 øvrige medarbejdere med en orientering om, hvorfor den pågældende lærer var blevet afskediget. Bl.a. oplyste skolederen om, at den pågældende lærer ikke havde løst sine opgaver på tilfredsstillende vis, og at hun på trods af hjælp fra ledelsen og kolleger ikke havde formået at løfte opgaven som inklusionsvejleder.

Læreren var ikke enig i denne udlægning af forløbet og lagde derfor sag an mod kommunen med krav om tortgodtgørelse.

Læreren gjorde gældende, at der var tale om uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger om hendes ansættelsesforhold efter forvaltningslovens § 27, og at skolen heller ikke havde hjemmel til at videregive de pågældende oplysninger efter persondatalovens § 6. Efter lærerens opfattelse kunne skolens interesse i at orientere om hendes fratrædelse ikke berettige, at der blev offentliggjort så detaljerede oplysninger om afskedigelsessagen.

For detaljerede oplysninger
Kommunen gjorde gældende, at der ikke var sket en overtrædelse af forvaltningslovens § 27, da oplysningerne i mailen alene var delt inden for samme forvaltning. Dertil kom, at skolen, der havde foretaget en afvejning efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7, netop havde lagt vægt på, at der ikke var tale om fortrolige oplysninger, og at der havde været et særligt behov for at forklare om baggrunden for afskedigelsen for at sikre tryghed blandt medarbejderne. Af den grund var der heller ikke sket en tilsidesættelse af reglerne i den tidligere gældende persondatalov.

Byretten fandt, at oplysninger om baggrunden for afskedigelsen af læreren var fortrolige oplysninger i forvaltningslovens forstand, idet sådanne oplysninger burde kunne unddrages fra andres kendskab. Byretten lagde herudover til grund, at selvom skolen havde haft en berettiget interesse i at orientere skolens medarbejdere om, at læreren var fratrådt, var det af hensyn til skolens interesse i at informere medarbejderne ikke nødvendigt at offentliggøre så detaljerede oplysninger om begrundelsen for afskedigelsen. Byretten lagde vægt på, at der i en afskedigelsessag vil være et særligt hensyn at tage til den afskedigede medarbejder.

På den baggrund blev læreren tilkendt en tortgodtgørelse på 5.000 kr. af byretten, hvilket landsrettens flertal tiltrådte uden yderligere bemærkninger.

Mindretallet udtalte derimod, at mailen alene indeholdt oplysninger om skolelederens vurdering af lærerens udførelse af sine arbejdsopgaver, og at sådanne oplysninger ikke angik lærerens private forhold. Videregivelsen var derfor ikke i strid med forvaltningsloven.

Norrbom Vinding bemærker

  • at arbejdsgiver ofte vil have et behov for at kunne kommunikere – såvel internt som eksternt – om baggrunden for, at en medarbejder er blevet afskediget,
  • at en offentlig arbejdsgiver skal være opmærksom på, at der i den forbindelse ikke sker en videregivelse af oplysninger i strid med forvaltningsloven – om end oplysninger om den måde, hvorpå en medarbejder har udført sine opgaver, almindeligvis ikke vil være at anse for fortrolige oplysninger,
  • at arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om baggrunden for, at en medarbejder er blevet afskediget, derudover skal ske inden for rammerne af de databeskyttelsesretlige regler, og
  • at afgørelsen bekræfter Datatilsynets praksis, hvorefter det vil kunne være sagligt at orientere internt om på arbejdspladsen, at en medarbejder er blevet afskediget, men at det derimod almindeligvis ikke vil være berettiget at videregive oplysninger, der indikerer, at medarbejderens egne forhold er skyld i afskedigelsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.