U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

14.03.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Søren Skjerbek
Partner LLM

Serviceleder i hverdagen – selvstændig i ferien

Det var berettiget at bortvise en serviceleder, der via sit eget firma havde faktureret kommunen for arbejde inden for sit normale arbejdsområde.

Sagen handlede om en kommunalt ansat serviceleder, der bl.a. var ansvarlig for vedligeholdelse af nogle af kommunens bygninger. Over sommerferien opstod der behov for et større rengørings- og gulvpoleringsarbejde på en skole, og da kommunens egne medarbejdere ikke havde tid, aftalte servicelederen med den projektansvarlige medarbejder, at han i sin ferie kunne udføre opgaven gennem sin virksomhed og fakturere kommunen herfor.

Uden indhentelse af yderligere tilbud eller drøfte det med deres nærmeste leder indgik servicelederen og den ansvarlige medarbejder aftale om en fast timepris, og at servicelederen kunne få en smule hjælp til at flytte møbler. Servicelederen endte med at fakturere kommunen knap 300.000 kr. for denne opgave.

Da den nærmeste leder efter sommerferien blev bekendt med dette, blev servicelederen bortvist.

Loyalitets- og interessekonflikt
Servicelederens faglige organisation indbragte sagen for et afskedigelsesnævn og gjorde gældende, at den projektansvarlige medarbejder havde været beføjet til at indgå aftalen, der var på markedsvilkår. Kommunen gjorde gældende, at adfærden var i strid med loyalitetspligten, og at aftalen havde medført en betydelig økonomisk vinding for servicelederen.

Opmanden udtalte, at det er en selvfølge for retten til bibeskæftigelse, at der ikke sker sammenblanding af hvervet som selvstændig med varetagelsen af opgaverne som ansat.

Opmanden lagde bl.a. til grund, at ledelsen ikke var blevet orienteret om, at servicelederen havde udført arbejdet gennem sin virksomhed, selvom det måtte anses for åbenlyst, at han ikke uden ledelsens udtrykkelige samtykke kunne udføre arbejde inden for sit eget stillingsområde gennem eget firma. Den ansvarlige medarbejder for projektet var ikke beføjet til at godkende dette, og det havde servicelederen ikke haft anledning til at tro.

Servicelederen bragte sig desuden i en interessekonflikt til kommunen, da han i praksis skulle have ført tilsyn med sit eget firmas arbejde, hvilket måtte anses for særdeles alvorligt bl.a. under hensyn til ”den med føje rejste tvivl om timetal og kvalitet”.

Kommunen blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at der i almindelighed vil foreligge væsentlig misligholdelse af loyalitetspligten i ansættelsesforholdet, hvis en medarbejder skjult for ledelsen under tilsidesættelse af arbejdsgiverens interesser søger at begunstige sit eget firma, ligesom sammenblanding af interesser også er i strid med almindelige tjenstlige pligter.

Arbejdsgiver var under sagen repræsenteret af Norrbom Vinding.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.