Rengøring hos konkurrenten

Arbejdsgiver må godt standse lønnen, hvis en fritstillet medarbejder arbejder for en konkurrent i fritstillingen – også selvom det er ufaglært arbejde

Skrevet af

Christian K. Clasen

Tobias Bessing

Medarbejder og arbejdsgiver skal gensidigt under hele ansættelsen udvise loyalitet over for hinanden. Denne loyalitet kommer bl.a. til udtryk ved, at opsagte medarbejdere ikke må påtage sig arbejde for en konkurrerende virksomhed, mens medarbejderen stadig modtager løn. Spørgsmålet i denne sag var, hvordan denne grundsætning skal forstås for ufaglært arbejde i brancher, hvor størstedelen af jobmulighederne er konkurrerende.

En rengøringsmedarbejder blev opsagt på grund af organisatorisk tilpasning. Hun blev fritstillet og heraf fremgik, at hun ikke måtte påtage sig konkurrerende arbejde i perioden – hvis hun gjorde, ville lønudbetalingen ophøre øjeblikkeligt. Rengøringsmedarbejderens faglige organisation rejste herefter en sag for Arbejdsretten med krav om bod for misbrug af ledelsesretten og hindring af rengøringsmedarbejderens mulighed for at udføre arbejde.

Rengøringsmedarbejderens faglige organisation argumenterede for, at hun ingen viden havde, der kunne skade virksomheden, og var afskåret fra til fulde at udføre sin arbejdsindsats. Derudover mente organisationen, at et sådan forbud ikke stemte overens med, at rengøringsmedarbejderen havde en tabsbegrænsningsforpligtelse i fritstillingsperioden.

Rengøringsvirksomhedens arbejdsgiverorganisation mente omvendt, at der blot var tale om nedskrivning af en almindelig grundsætning, der var gældende, uanset om det fremgik af aftalegrundlaget eller ej. Derudover spillede det ingen rolle for rengøringsmedarbejderens beskæftigelsesmuligheder, da hun blot kunne kontraopsige, hvis hun opnåede anden ansættelse og dermed frigøre sig.

Der var i øvrigt ikke ført bevis for, at rengøringsmedarbejderen havde været afskåret fra at søge anden beskæftigelse i perioden – selvom hun forklarede, at der havde været interessante opslag.

Arbejdsretten indledte sin afgørelse med at fastslå, at ansættelse i en konkurrerende virksomhed i fristillingsperioden altid vil være illoyalt – det er dog en konkret vurdering, om det er illoyalt nok til at berettige øjeblikkelig standsning af lønudbetalingen. Ved denne vurdering er det klare udgangspunkt, at hvis medarbejderen stadig modtager løn, så vil det kunne begrunde en standset lønudbetaling.

Da rengøringsvirksomheden derfor ikke havde misbrugt sine beføjelser, og da rengøringsmedarbejderen slet ikke havde været begrænset i at påtage sig anden beskæftigelse, fandt Arbejdsretten, at der ikke var handlet i strid med Hovedaftalen. 

Norrbom Vinding bemærker

  • at uanset arbejdets karakter gælder der en gensidig loyalitetsforpligtelse under ansættelsen og indtil udløbet af en opsigelses- eller fritstillingsperiode, der bevirker, at arbejde for en konkurrent kan være væsentlig illoyal adfærd, og

  • at arbejdsgiver heller ikke ved ufaglært arbejde, hvor senere ansættelse hos en konkurrent er nærliggende, misbruger sig ledelsesret ved at håndhæve denne loyalitetsforpligtelse

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.