U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

07.10.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Regeringens lovprogram for 2021/2022

I regeringens lovprogram for 2021/2022 er beskrevet en række kommende lovforslag, der må forventes at få betydning for de fleste arbejdsgivere i det kommende folketingsår.

Nedenfor har vi samlet et udpluk af de lovforslag fra lovprogrammet, som har særlig relevans for det arbejds- og ansættelsesretlige område. Vi følger lovforslagenes behandling i Folketinget og vender derfor tilbage med opdatering, når der er nyt.

Øremærket barsel
Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der har til formål at tilskynde til en mere ligelig fordeling af orlov mellem mænd og kvinder ved at øremærke forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder. Lovforslaget fremsættes som led i implementeringen af et EU-direktiv, som vi har beskrevet her.

Ret til omsorgsorlov
Regeringen foreslår, at der indføres en ret til omsorgsorlov på 5 dage pr. år pr. medarbejder, samtidig med at der sikres en ansættelsesretlig beskyttelse mod afskedigelse i forbindelse med orloven. Lovforslaget implementeres som led i implementeringen af et EU-direktiv, som vi har beskrevet her.

Ændring af arbejdsmiljøloven
Med dette lovforslag vil regeringen sikre en bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, således at beskyttelsen i alle tilfælde er på niveau med den beskyttelse, der gælder for tillidsrepræsentanter. Der er lagt op til, at den særlige beskyttelse fremover også skal gælde på områder, hvor der ikke er en overenskomst for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Lovforslaget indebærer derudover en mulighed for, at der kan ske offentliggørelse af resultatet af Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på arbejdspladsen.

Nye regler for ansættelsesbeviser
I 2019 blev EU-direktivet om arbejdsvilkår vedtaget. Regeringen vil på den baggrund fremsætte et lovforslag, der har til hensigt at sikre mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for arbejdstagere. Du kan læse mere om direktivet her.

Erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen
Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der har til formål at lette adgangen til fuld erstatning for ansatte, der har været udsat for vold på arbejdspladsen særligt med fokus på ansatte, der har været udsat for vold fra en borger, som de er ansat til at drage omsorg for. Forslaget er en opfølgning på en folketingsbeslutning, hvor løsningsmodellerne orienterede sig mod forskellige forsikringsordninger, hvorigennem arbejdsgiveren kan forsikre sig.

Ændring af lov om finansiel virksomhed
Formålet med lovforslaget er at gennemføre nye initiativer vedrørende governance i finansielle virksomheder, herunder ved at skærpe reglerne for ledelsens erstatningsansvar for beslutninger, hvor der er et element af interessekonflikt, samt ved regulering af tildeling af fratrædelsesgodtgørelser til direktører for finansielle virksomheder.

Krav om fokus på mere ligelig kønsfordeling i de største danske virksomheder og offentlige institutioner
Lovforslaget vil sammen med et lovforslag om ændring af ligestillingsloven have til formål at styrke den allerede eksisterende lovgivning, så den i højere grad understøtter en mere ligelig kønssammensætning i private og offentlige institutioner og virksomheders ledelse og bestyrelse. Som noget nyt kommer dette også til at omfatte offentlige myndigheder mv. uden bestyrelse samt de største kommunale § 60-selskaber. Der lægges med ændringen op til skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn. Målet for de største danske virksomheder er, at der skal arbejdes henimod at sikre en kønsfordeling på som minimum 40/60 af kvinder og mænd i ledelsen.

Øget ligestilling i frivillig værnepligtstjeneste
Lovforslaget vil indebære, at kvinder vil blive omfattet af de samme regler og vilkår i relation til bl.a. opsigelse og fortrydelsesret som værnepligtige mænd, der frivilligt indgår aftale om værnepligtstjeneste.

Lovgivning vedrørende sårbare arbejdstagere
Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der følger op på arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende sårbare udenlandske arbejdstagere, herunder hvilke forpligtelser arbejdsgiveren eventuelt kan pålægges.

Begrænsning af aktindsigt i navne på særligt udsatte offentligt ansatte
Lovforslaget har til formål i videre udstrækning end i dag at give mulighed for at undtage navnene på særligt udsatte offentligt ansatte, såsom medarbejdere i fængsler, fra aktindsigt af hensyn til deres sikkerhed.

Ændring af lov om børneattester
Med dette lovforslag åbnes der mulighed for, at der kan fastsættes regler om, at Kriminalregisteret skal orientere idrættens og andre frivillige foreningers hovedorganisationer, såfremt der indhentes en ”positiv” børneattest i forbindelse med en ansættelses- eller engageringsproces af en træner eller frivillig.

Styrket beskyttelse af LGBTI-personer
Lovforslaget vil bl.a. indbefatte en styrkelse af forbuddet mod forskelsbehandling og chikane på grund af seksuel chikane og seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet, ligesom der foreslås indsat et eksplicit forbud mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika i forskelsbehandlingsloven og ligestillingsloven. Endelig foreslås det, at der i straffeloven indføres en tydeligere beskyttelse af transpersoner og interkønnede mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer.

Forlængelse af tilbagebetalingsfrister
Lovforslaget har til formål at udskyde tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms etableret i forbindelse med covid-19, der forfalder til betaling i november 2021 og februar 2022, til den 1. april 2022. Derudover foreslås det, at der sker midlertidig forlængelse af den maksimale varighed for betalingsordninger for skattekontoen fra 12 til 24 måneder.

Beskatning af covid-19-hjælpepakker
For de mange virksomheder, som har modtaget skattepligtig støtte gennem covid-19-hjælpepakker de seneste par år, skal dette lovforslag skabe klarhed og sikkerhed om tidspunktet for skattebetaling heraf, ligesom skattetidspunktet også tydeliggøres for dem, der har modtaget skattepligtige erstatninger og kompensationer som følge af forbuddet mod hold af mink.

Ændring af børneloven, navneloven m.fl.
Med dette lovforslag tiltænkes der en forenklet registrering af medmoderskab, adgangen til at antage et navn, der svarer til en transpersons kønsidentitet samt at fastsætte transpersoners forældreskab i forhold til deres juridiske køn.

Ændrede betingelser for løn- og arbejdsvilkår for chauffører
Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der sikrer inkorporering af EU’s Vejpakke, som bl.a. indebærer skærpede krav til virksomhederne, som ønsker at udføre vejtransporterhvervet, ændrede regler om løn- og arbejdsvilkår for chauffører og myndighedskontrol med reglerne om arbejdstid for mobile lønmodtagere.

Hele regeringens lovprogram kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.