U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

27.10.2022 | Diskrimination

Skrevet af

Thea Bytofte
Senioradvokat

Nye regler om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane – lovforslag fremsat

Beskæftigelsesministeriet har nu fremsat et lovforslag, der har til formål at implementere dele af trepartsaftalen om imødegåelse af seksuel chikane på arbejdspladserne.

Arbejdsmarkedets parter og regeringen indgik i marts 2022 en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser. Vi har skrevet om trepartsaftalen her.

Formålet med trepartsaftalen var bl.a. at tilvejebringe de nødvendige redskaber for arbejdsgivere til at forebygge og håndtere seksuel chikane og dermed understøtte en kulturforandring på visse arbejdspladser. Udkast til lovforslaget vedrørende de initiativer i trepartsaftalen, der kræver lovændringer, blev sendt i høring lige inden sommerferien, hvilket vi omtalte i nyheden her.

Lovforslaget er nu blevet fremsat uden væsentlige ændringer og indebærer konkret en udmøntning af de initiativer i trepartsaftalen, der – som nævnt – kræver lovændringer, herunder muligheden for tortgodtgørelse i medfør af ligebehandlingsloven, forhøjelse af godtgørelsesniveauet med en tredjedel i sager om grov seksuel chikane samt gennemførelse af en række tiltag, der har til formål at styrke elevers retsstilling i sager om seksuel chikane.

Derudover indeholder lovforslaget bl.a. en tydeliggørelse af arbejdsgiverens ansvar og pligter i forhold til at forebygge og håndtere sager om seksuel chikane samt en præcisering af de kriterier, der bør tillægges vægt ved udmålingen af en godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Endelig indeholder lovforslaget en tydeliggørelse af, at den krænkede persons troværdige forklaring kan være tilstrækkelig til at påvise faktiske omstændigheder, der skaber en formodning for seksuel chikane.

Der er i lovforslaget lagt op til, at ændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2023.

Lovforslaget, som blev fremsat umiddelbart inden statsministerens udskrivelse af valg, er i konsekvens af valgudskrivelsen principielt bortfaldet. Norrbom Vinding følger op på, om lovforslaget bliver genfremsat efter valget.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.