U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

09.05.2023 | Ansættelsesret

Skrevet af

Elisabeth Krusegård Nielsen
Advokat

Når lugten i bageriet bliver for meget

Det var usagligt at afskedige en medarbejder pga. svedlugt, da der ikke var et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå omfanget af lugtgenerne, eller at det var et brud på hygiejnekravene.

Som led i arbejdsgiverens ledelsesret kan der under ansættelsen som udgangspunkt stilles krav om efterlevelse af fx hygiejnestandarder og påklædningskrav. Hvis medarbejderne ikke efterlever disse krav, vil det alt efter omstændigheder kunne danne grundlag for ansættelsesretlige reaktioner, hvis det er sagligt og rimeligt begrundet. I denne sag skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, hvorvidt der var grundlag for afskedigelse af en medarbejder grundet mangelfuld personlig hygiejne.

Sagen handlede om en medarbejder, der arbejdede i produktionen hos en fødevarevirksomhed, der producerede brød og kager. På baggrund af klager fra flere kolleger over, at medarbejderen lugtede af sved, modtog han en mundtlig påtale. Få måneder efter modtog medarbejderen en skriftlig advarsel, da kollegerne igen havde klaget over, at han lugtede af sved.

Af advarslen fremgik, at medarbejderen blev hjemsendt grundet dårlig hygiejne/stærk svedlugt, og at dette fremover skulle bringes i orden, da det ellers kunne have betydning for medarbejderens fortsatte ansættelse. Medarbejderen blev opsagt et halvt år efter med henvisning til fortsatte problemer med svedlugt.

Utilstrækkeligt grundlag
For Afskedigelsesnævnet gjorde medarbejderens fagforening gældende, at svedlugten ikke kunne bebrejdes medarbejderen, da han gjorde, hvad han kunne for at undgå eventuelle lugtgener – bl.a. tog bad inden arbejde og iførte sig rent arbejdstøj.

Fødevarevirksomheden anførte heroverfor, at afskedigelsen skyldtes, at fødevarevirksomheden havde høje krav til hygiejnen i produktionen, samt at medarbejderen ikke havde bragt forholdet i orden på trods af flere mundtlige påtaler og en skriftlig advarsel herom.

Opmanden konstaterede, at fødevarevirksomheden ikke havde fremlagt forskrifterne for de ansattes hygiejne, der heller ikke var beskrevet i advarslen eller opsigelsen af medarbejderen. Det kunne derfor ikke lægges til grund, at medarbejderen havde handlet i strid med fødevarevirksomhedens regler om hygiejne.

På baggrund af bevisførelsen fandt opmanden dernæst, at det var uklart, hvor mange kolleger der havde klaget, om lugtgenerne medførte problemer for driften eller for samarbejdet med kollegerne, samt om svedlugten var blevet påtalt over for medarbejderen i det halve år forud for afskedigelsen. Der forelå samlet set ikke det nødvendige grundlag til at fastslå, at lugtgenerne havde et sådant omfang og sådanne følger, at afskedigelsen kunne anses for rimeligt og sagligt begrundet.

På den baggrund blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at der løbende bør ske opfølgning på kritisabel adfærd fra en medarbejders side, hvis dette skal kunne danne grundlag for en afskedigelse, og at processen – og dermed afskedigelsesgrundlaget – bør dokumenteres, herunder i relation til modtagelse af klager fra kolleger eller mundtlige påtaler eller advarsler.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.