U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Ingen tillidsrepræsentant uden overenskomst – Højesterets dom

Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets dom, som fastslog, at en tillidsrepræsentants funktion ophørte på tidspunktet for en virksomhedsoverdragelse, fordi erhververen havde frasagt sig overenskomsten

 

Skrevet af

Lønmodtagerrepræsentanter bevarer deres hidtidige funktion og rettigheder efter en virksomhedsoverdragelse, medmindre grundlaget for lønmodtagerrepræsentation forsvinder som følge af virksomhedsoverdragelsen. Men hvad gælder, hvis erhververen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen frasiger sig overdragerens overenskomst? Bevirker frasigelsen i sig selv, at grundlaget for tillidsrepræsentantens funktion ophører? Det har Højesteret taget stilling til i denne sag og samtidig set på, hvornår tillidsrepræsentantens beskyttelse efterfølgende ophørte. Vi har tidligere skrevet en nyhed om Østre Landsrets dom i sagen, der kan læses her.

En tillidsrepræsentant blev i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse på sundhedsområdet oplyst om, at hendes funktion som tillidsrepræsentant ville ophøre på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen. Det blev samtidig meddelt, at hendes opsigelsesbeskyttelse ville ophøre efter en periode svarende til overenskomstens opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter.

Ved beskyttelsesperiodens ophør varslede erhververen ændrede ansættelsesvilkår for den nu forhenværende tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten valgte ikke at tiltræde de ændrede ansættelsesvilkår og betragtede sig derfor som opsagt.

Tillidsrepræsentantens faglige organisation mente, at det ikke ville være i overensstemmelse med det bagvedliggende EU-direktiv, hvis en erhververs frasigelse af overenskomsten kunne føre til, at tillidsrepræsentantens beskyttelse ophørte, ligesom de mente, at en tillidsrepræsentants beskyttelse tidligst kunne opsiges ved overenskomstens udløb. På denne baggrund rejste den faglige organisation sag ved de almindelige domstole.

Beskyttelsen var ophørt
Østre Landsret fandt, at grundlaget for lønmodtagerrepræsentationen ophørte på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen – med henvisning til virksomhedsoverdragelseslovens ordlyd. Dermed ophørte tillidsrepræsentantens funktion samtidig.

Landsretten var desuden enig med arbejdsgiveren i, at tillidsrepræsentantens beskyttelse ophørte 9 måneder efter funktionens ophør svarende til tillidsrepræsentantens individuelle forlængede opsigelsesvarsel.

Højesteret stadfæstede dommen
Sagen endte i Højesteret, hvor Østre Landsrets dom blev stadfæstet. Højesteret baserede i vidt omfang sin afgørelse på de samme præmisser som landsretten og fremhævede særligt, at virksomhedsoverdragelseslovens regler må forstås således, at en erhververs frasigelse af den overenskomst, som tillidsrepræsentanten er valgt efter, i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen bevirker, at grundlaget for tillidsrepræsentantens funktion i henhold til overenskomsten må anses for bortfaldet.

Vedrørende spørgsmålet om varigheden af tillidsrepræsentantens beskyttelse nåede Højesteret ligesom landsretten frem til, at tillidsrepræsentantens beskyttelse ophørte 9 måneder efter funktionens ophør svarende til tillidsrepræsentantens individuelle forlængede opsigelsesvarsel.

Erhververen blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Højesteret med dommen har fastslået, at en erhververs frasigelse af en kollektiv overenskomst er en omstændighed, der kan medføre, at grundlaget for lønmodtagerrepræsentation ophører med den konsekvens, at en tillidsrepræsentants funktion ophører på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen. 

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.