Fra lovlig til ulovlig konflikt

En lovligt etableret konflikt af 3F blev ulovlig, da arbejdsgiveren tiltrådte en overenskomst med HK, fordi 3F og HK var medlemmer af samme hovedorganisation

Skrevet af

Som udgangspunkt kan en faglig organisation ikke iværksætte konflikt over for arbejdsgivere med det formål at få overenskomstdækket et arbejdsområde, der allerede er dækket af en anden faglig organisation inden for samme hovedorganisation. En fravigelse af dette udgangspunkt antages at kræve meget stærke grunde. Arbejdsretten skulle vurdere, om der var tilstrækkeligt stærke grunde til stede i denne sag.

I oktober 2020 iværksatte 3F konflikt over for en virksomhed med henblik på at få overenskomstdækket arbejde hos virksomheden. Efterfølgende afholdt 3F og virksomheden et møde, hvorefter 3F fremsendte en lønoversigt for Fællesoverenskomsten for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere indgået mellem DI Overenskomst II og 3F Transportgruppen. Herefter var der ingen kontakt mellem 3F og virksomheden indtil maj 2022.

I marts 2021 varslede 3F Transportgruppen sympatikonflikt, men hverken hovedkonflikten eller sympatikonflikten påvirkede virksomhedens drift.

Tiltrædelse af overenskomst
Forud for maj 2022 var virksomheden i kontakt med HK. Efter at have gennemgået arbejdet på virksomhedens lager tilkendegav HK, at arbejdet naturligt hørte under HK’s faglige område. Virksomheden valgte at tiltræde Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service indgået mellem HK og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Grundet sygdom blev tiltrædelsesaftalen først underskrevet i juni 2022.

Spørgsmålet var herefter, hvordan virksomhedens tiltrædelse af HK’s overenskomst påvirkede den af 3F allerede etablerede konflikt. Virksomheden gjorde gældende, at 3F skulle anerkende, at den iværksatte konflikt var ulovlig, hvortil 3F påstod frifindelse.

Med en tilkendegivelse fastslog Arbejdsretten, at konflikten og sympatikonflikten oprindeligt havde været lovlige både reelt og formelt, men efter at virksomheden i juni 2022 havde tiltrådt HK’s overenskomst, var den iværksatte konflikt og sympatikonflikt blevet ulovlige, da 3F og HK var medlemmer af samme hovedorganisation. I den forbindelse anførte Arbejdsretten, at der måtte forekomme meget stærke grunde for at anse konflikten for lovlig.

Efter Arbejdsrettens vurdering bestod der ikke sådanne stærke grunde, bl.a. fordi virksomhedens tiltrædelse af HK’s overenskomst ikke kunne ses som forsøg på omgåelse, samt at der ingen kontakt eller forhandling havde været mellem parterne efter iværksættelsen af hovedkonflikten og det efterfølgende møde.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen så vidt ses som den første viser, at en faglig organisations allerede lovligt etablerede konflikt kan blive ulovlig, hvis arbejdsgiveren senere indgår aftale om overenskomstdækning med en anden faglig organisation, forudsat de to faglige organisationer er medlemmer af samme hovedorganisation.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.