U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

06.10.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Christian K. Clasen
Managing partner

Forudgående advarsel var ikke nødvendig

Det var berettiget, da et vandforsyningsselskab bortviste to specialarbejdere uden forudgående advarsel, som ved gentagne tjenesteforseelser havde forårsaget et groft tillidsbrud.

Det er en almindelig arbejdsretlig regel, at arbejdsgivere har en ledelsesret i forhold til medarbejderne, og denne ret indebærer bl.a., at arbejdsgiveren kan fastsætte regler for, hvorledes arbejdet skal udføres. Det følger ligeledes heraf, at medarbejderne har en lydighedspligt. Et brud på denne pligt kan efter omstændighederne udgøre et groft tillidsbrud og dermed en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

I denne afskedigelsesnævnssag skulle opmanden tage stilling til, om det var berettiget, da et vandforsyningsselskab bortviste to specialarbejdere for gentagne brud på kloakbekendtgørelsens regler, som specialarbejderne skulle overholde, når de udførte deres arbejde, samt for at have registreret arbejdstid i flere tilfælde, hvor der slet ikke var blevet udført noget reelt arbejde, som vandforsyningsselskabets kunder tilmed var blevet faktureret for.

Nærmere bestemt var de pågældende specialarbejdere ansat til at vedligeholde de grønne arealer omkring vandforsyningsselskabets anlæg. Deres daglige arbejde bestod derfor i at køre rundt til anlæggene og vedligeholde anlæggene, hvis der var behov herfor. Specialarbejderne skulle under udførelsen af deres arbejde overholde kloakbekendtgørelsens regler, da de kom i kontakt med spildevand, og de skulle registrere deres arbejdstid i de enkelte kommuner således, at disse kunne faktureres korrekt.

Specialarbejderne var blevet bortvist af vandforsyningsselskabet, fordi selskabet havde opdaget, at de ved flere lejligheder havde handlet ind i deres beskidte spildevandstøj i arbejdstiden, og fordi de havde registreret arbejdstid, når de havde holdt pauser, hvilket havde medført, at selskabets kunder var blevet opkrævet penge for arbejde, der ikke var blevet udført.

De to specialarbejdere mente ikke, at bortvisningen havde været berettiget bl.a. under henvisning til, at de ikke havde modtaget en forudgående advarsel, og til deres anciennitet. 3F anlagde derfor sag mod vandforsyningsselskabet, som fastholdt, at bortvisningen havde været berettiget.

Bortvisningen var utvivlsomt berettiget
Opmanden fandt, at vandforsyningsselskabet utvivlsomt havde været berettiget til at bortvise de to specialarbejdere uden forudgående advarsel, da de gentagne brud på kloakbekendtgørelsens regler og de forkerte tidsregistreringer udgjorde et sådant tillidsbrud, at det indebar en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Vandforsyningsselskabet blev derfor frifundet for specialarbejdernes krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at selv medarbejdere med høj anciennitet kan bortvises uden forudgående advarsel, hvis den udviste adfærd udgør et tilstrækkeligt groft tillidsbrud og dermed en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og
  • at dette bl.a. kan være tilfældet ved gentagne overtrædelser af sikkerhedsforskrifter for arbejdets udførelse og forkerte tidsregistreringer.

Norrbom Vinding repræsenterede vandforsyningsselskabet under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.