U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

11.03.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Sara Baldus
Senioradvokat

For mange bolde i luften

Det var berettiget at bortvise en bogholder, der samtidig var ansat i en anden virksomhed.

En funktionær kan alene påtage sig andre hverv uden for sit arbejde uden arbejdsgiverens samtykke, hvis det ikke er til ulempe for arbejdsgiveren. Det aftales desuden ofte i ansættelseskontrakten, at bibeskæftigelse kræver samtykke fra arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren til trods herfor konstaterer, at medarbejderen har påtaget sig bibeskæftigelse, kan bortvisning komme på tale. Om det var berettiget at bortvise en bogholder, der samtidig var ansat i en anden virksomhed, skulle Østre Landsret forholde sig til i denne sag.

Sagen handlede om en medarbejder, som blev ansat som regnskabsansvarlig bogholder i en virksomhed. Det fremgik af ansættelseskontrakten, at bogholderen kun måtte have anden beskæftigelse med arbejdsgiverens skriftlige samtykke.

Særlige vilkår
Bogholderen var revisor og havde ved ansættelsen egen revisionsvirksomhed. Hun oplyste imidlertid, at hun var ved at afhænde virksomheden. Det blev derfor aftalt, at bogholderens ugentlige arbejdstid hos arbejdsgiveren blev reduceret i en afgrænset periode, indtil revisionsvirksomheden var endeligt overdraget.

Arbejdsgiveren gav samtidig samtykke til, at bogholderen kunne have bibeskæftigelse i sin revisionsvirksomhed i samme periode.

Arbejdsgiveren oplevede efterfølgende, at bogholderen i vidt omfang ikke løste sine arbejdsopgaver. Hun fik to skriftlige advarsler i den sammenhæng. På et tidspunkt fik arbejdsgiveren – nærmest ved en tilfældighed – kendskab til, at bogholderen ikke alene arbejdede med afhændelse af sin revisionsvirksomhed, men havde taget lønnet ansættelse hos den revisor, som skulle overtage hendes revisionsvirksomhed. Bogholderen blev derefter bortvist.

Hvem vidste hvad?
Bogholderen mente, at bortvisningen var uberettiget, da arbejdsgiveren havde vidst og var indforstået med, at hun var ansat i den anden virksomhed. Den opfattelse delte arbejdsgiveren imidlertid ikke.

Både by- og landsretten frifandt arbejdsgiveren for bogholderens krav på løn i opsigelsesperioden. Det var godtgjort, at arbejdsgiveren alene havde samtykket til, at bogholderen kunne arbejde i sin revisionsvirksomhed med henblik på at afhænde denne. Arbejdsgiveren havde derimod ikke samtykket til, at bogholderen kunne tage egentlig ansættelse i den virksomhed, der skulle overtage hendes revisionsvirksomhed. Derudover var der under alle omstændigheder tale om, at bogholderens bibeskæftigelse havde været til betydelig ulempe for arbejdsgiveren. Dermed havde bogholderen væsentligt misligholdt ansættelsesforholdet, og bortvisningen var berettiget.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen illustrerer, at en medarbejders bibeskæftigelse efter omstændighederne kan udgøre en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, herunder hvis medarbejderen agerer i strid med aftaler med arbejdsgiveren, og hvis bibeskæftigelsen er til ulempe for arbejdsgiveren, og
  • at dommen også understreger vigtigheden af, at eventuelle aftaler om bibeskæftigelse udformes så præcist som muligt for at undgå misforståelser og uenigheder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.