Faglige forhandlinger i cyberspace

Overenskomsts bestemmelser om behandling af uoverensstemmelser ved forhandling kræver fysisk fremmøde

Skrevet af

Christian K. Clasen

Elisabeth Krusegård Nielsen

Det følger af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, at uoverensstemmelser af faglig karakter skal løses ved lokale forhandlinger, mæglingsmøde, organisationsmøde og dernæst eventuelt endnu et forhandlingsmøde, inden en uoverensstemmelse kan videreføres til fx en faglig voldgift. Spørgsmålet i denne sag var, om den digitaliserede verden var nået ind i forhandlingslokalerne, og om disse møder derfor kunne afholdes virtuelt, eller om de skulle afholdes ved fysisk fremmøde.

Spørgsmålet havde været drøftet mellem CO-Industri og DI ved en række lejligheder. Der havde bl.a. været indført en forsøgsordning med virtuelle forhandlinger baseret på aftale.

Under sagen gjorde CO-Industri gældende, at det lå som en generel forudsætning i overenskomsternes bestemmelser, at møderne var fysiske, hvilket også var sådan, det havde været praktiseret siden Normen i 1910. Der blev ligeledes henvist til, at det fysiske fremmøde havde betydning for forhandlingsklimaet og dermed muligheden for at løse konflikter.

DI gjorde på den anden side gældende, at der ikke var begrænsninger fastsat i overenskomsterne, og at der ikke forelå en bindende praksis eller kutyme for, at de fagretlige møder skulle foregå ved fysisk deltagelse, samt at virtuel deltagelse havde været brugt ved talrige lejligheder gennem årene.

Ikke grundlag for at fortolke regler i lyset af den teknologiske udvikling
Opmændene udtalte, at ordet ”møde” efter en naturlig sproglig forståelse sigter på situationen, hvor to eller flere personer mødes fysisk, hvilket understøttes af ordlyden af bestemmelserne i øvrigt samt reglernes historik. Opmændene henviste endvidere til, at det fysiske fremmøde som udgangspunkt blev tillagt betydning af begge parter.

På den baggrund gav opmændene CO-industri medhold i påstanden om, at de faglige møder skal afholdes fysisk, medmindre andet er aftalt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen må antages at få betydning for forståelsen af en række andre overenskomster, selvom der henvises til de konkrete bestemmelsers historik, og

  • at det derfor kan give anledning til overvejelser om behovet for at revidere tilsvarende bestemmelser, hvis parterne ønsker videre mulighed for at mødes virtuelt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.