U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

06.04.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Bøde for farligt foretagende?

Højesteret har nu stadfæstet Vestre Landsrets dom, som fastslog, at en provisionslønnet tandplejer, der under coronapandemien blev hjemsendt under lønkompensationsordningen, havde ret til løn beregnet ud fra gennemsnittet i perioden forud for hjemsendelsen.

Hvis en arbejdsgiver forsømmer pligten i henhold til arbejdsmiljølovgivningen til at sikre, at medarbejderne anvender det nødvendige beskyttelsesudstyr i forbindelse med arbejdets udførelse, kan arbejdsgiver – afhængigt af de konkrete omstændigheder – risikere at blive pålagt at betale en bøde. Hvis arbejdsgiver har overholdt sine forpligtelser, men det er medarbejderen selv, der har forsømt at gøre brug af beskyttelsesudstyret, vil udgangspunktet dog være, at arbejdsgiver fritages for strafansvaret.

I denne sag skulle Østre Landsret tage stilling til, om en stilladsvirksomhed skulle idømmes en bøde for en stilladsmontørs manglende anvendelse af en sele og line ved udførelsen af arbejde på et stillads i 10 meters højde. Politiet havde rejst tiltale mod arbejdsgiveren, efter at Arbejdstilsynet havde foretaget anmeldelse af arbejdsgiver for den manglende brug af sikkerhedsudstyret.

Forud for påbegyndelsen af stilladsarbejdet havde arbejdsgiver instrueret stilladsmontøren i brugen af sikkerhedsudstyr, herunder brugen af sele og line. Derudover fremgik det af en sikkerhedsmanual, som alle medarbejdere havde fået udleveret, hvordan og hvornår sele og line skulle anvendes. Det er desuden almindeligt kendt i branchen, at alt arbejde, der foregår 2 meter eller mere over jorden, kræver brug af beskyttelsesudstyr.

Stilladsarbejderen havde ca. 25 års erfaring, og han forklarede under sagen, at der var tale om en helt sædvanlig arbejdsopgave. Han forklarede desuden, at han under Arbejdstilsynets tilsyn var iført sikkerhedsselen, men havde glemt linen til at spænde sig fast til stilladset. Der var ikke fra arbejdsgivers side ført tilsyn med arbejdet i ugen op til Arbejdstilsynets tilsyn.

Ingen bøde
I byretten blev stilladsvirksomheden idømt en bøde på 35.000 kr. Østre Landsret frifandt derimod stilladsvirksomheden.

Østre Landsret konstaterede indledningsvis, at stilladsarbejderens manglende brug af sele og line udgjorde en overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler om brug af beskyttelsesudstyr og sikkerhedsforanstaltninger. Denne overtrædelse kan medføre strafansvar for arbejdsgiver.

Landsretten fandt imidlertid herefter, at stilladsvirksomheden havde overholdt sine forpligtelser til at instruere medarbejderne i udførelsen af arbejdet og anvendelsen af beskyttelsesudstyr og sikkerhedsforanstaltninger.

Landsretten tillagde det særlig vægt, at stilladsarbejderen var særdeles erfaren, og at der var tale om en sædvanlig arbejdsopgave for en medarbejder med hans erfaring og uddannelse. Derudover tillagde landsretten det vægt, at stilladsarbejderen under sagen forklarede, at den manglende brug af sele og line udelukkende skyldtes hans forglemmelse.

Stilladsvirksomheden blev derfor fritaget for strafansvar. Det ændrede ikke på sagens udfald, at der ikke var ført dagligt tilsyn med medarbejderens udførelse af arbejdet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen illustrerer arbejdsgiveres forpligtelse til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø, herunder forpligtelsen til at instruere og føre tilsyn med arbejdet og medarbejdernes eventuelle brug af det nødvendige beskyttelsesudstyr, og
  • at Østre Landsrets dom imidlertid er et godt eksempel på, at såfremt en arbejdsgiver har opfyldt disse forpligtelser, vil en medarbejders overtrædelse af de arbejdsmiljøretlige regler som udgangspunkt ikke medføre bødeansvar – og at dette særligt vil gøre sig gældende, hvis der er tale om erfarne medarbejdere, der udfører sædvanlige arbejdsopgaver.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.