U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

29.09.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Rikke Falk Dambo
Partner

At være eller ikke at være vikar

Medarbejder var omfattet af vikarloven, selvom den pågældende havde været udsendt til den samme arbejdsplads i 3 år og 8 måneder.

Det fremgår af vikarloven, at den finder anvendelse på vikarer, som har indgået en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med et vikarbureau, og som af vikarbureauet udsendes til virksomheder for midlertidigt at udføre arbejdsopgaver. Men hvornår overgår midlertidig udførelse til at blive noget mere permanent? Det var spørgsmålet for Sø- og Handelsretten i den konkrete sag.

Sagen handlede om en analytiker, der blev udsendt til en flyvemaskineproducent gennem et vikarbureau. Ansættelseskontrakten lød i første omgang på 1 år, men blev efterfølgende forlænget tre gange, således at analytikeren var udsendt i 3 år og 8 måneder i alt. Herefter ønskede flyvemaskineproducenten ikke at forlænge udsendelsen yderligere

Analytikerens fagforening anlagde herefter sagen ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at analytikeren skulle tilkendes funktionærstatus med dertilhørende opsigelsesvarsel og ret til løn under sygdom. Fagforeningen gjorde bl.a. gældende, at arbejde af så lang varighed ikke kunne anses for midlertidigt, når der ikke var en objektiv begrundelse for vikaransættelsen.

Heroverfor gjorde vikarbureauet gældende, at ansættelsesforholdet var omfattet af en overenskomst, og at der derfor ikke var forbud mod successive udsendelser, ligesom analytikeren ikke indtog en tjenestestilling, hvorfor funktionærloven ikke fandt anvendelse.

Sø- og Handelsretten bemærkede, at kravet om, at der skal være en saglig grund til gentagne gange at forlænge en vikaraftale, er fraveget i Danmark, således at den pågældende bestemmelse i vikarloven ikke finder anvendelse, hvis vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder i hele landet.

Da vikarbureauet i den konkrete sag var omfattet af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service, fandt Sø- og Handelsretten, at analytikeren måtte søge sin beskyttelse i overenskomsten, der ubestridt ikke var brudt i sagen.

På denne baggrund nåede Sø- og Handelsretten frem til, at ansættelsen var omfattet af vikarloven, ligesom Sø- og Handelsretten fandt, at analytikeren ikke var omfattet af funktionærloven, da han ikke havde indtaget en tjenestestilling.

Dommen er anket til Højesteret.

 

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen bekræfter, at forbuddet mod successive udsendelser som udgangspunkt ikke gælder, når vikarbureauet er omfattet af eller har tiltrådt en overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.