U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

24.03.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

120-dagesreglen for Højesteret igen

Procesbevillingsnævnet har ved en tilladelse til anke af en dom fra Østre Landsret givet Højesteret mulighed for at tage endelig stilling til retstilstanden for så vidt angår opgørelsen af 120-dagesreglen, når der er tale om fuldtidssygefravær.

Efter funktionærloven har en arbejdsgiver og funktionær mulighed for skriftligt at aftale, at funktionæren kan opsiges med et kortere opsigelsesvarsel, hvis funktionæren har været syg i 120 dage inden for de seneste 12 måneder. Beregningen af de 120 dage har givet anledning til adskillige principielle sager ved domstolene. Og nu får Højesteret mulighed for at tage stilling til et af de scenarier, der har været rejst spørgsmål om.

Sidste år afsagde Østre Landsret en dom i en sag om en klinikassistent ansat hos en tandlæge. Efter at have været deltids- og fuldtidssygemeldt gennem en længere periode blev medarbejderen opsagt bl.a. under henvisning til, at hun inden for de seneste 12 måneder havde haft 120 sygedage. Vores nyhed om landsrettens afgørelse kan læses her

Under sagen for landsretten gjorde medarbejderens faglige organisation gældende, at opgørelsen af de 120 sygedage ved fuldtidssygefravær skulle opgøres på samme måde som ved deltidssygefravær. Den faglige organisation henviste i sin argumentation herfor til en dom fra 2017 (omtalt her), hvor Højesteret fastslog, at der i forhold til deltidssygefravær alene kan medregnes det faktiske fravær på arbejdsdage ved opgørelsen af de 120 sygedage.

Landsretternes faste praksis for Højesteret
Østre Landsret bekræftede derimod den mangeårige retspraksis, hvorefter søndage, helligdage og andre arbejdsfrie dage fortsat skal medregnes ved opgørelsen af de 120 sygedage i henhold til 120-dagesreglen, når funktionæren er fuldtidssygemeldt.

I sin afgørelse bemærkede Østre Landsret i øvrigt, at Højesterets dom fra 2017 måtte forstås således, at Højesteret forudsætningsvist havde lagt til grund, at de arbejdsfrie dage skulle medregnes ved opgørelsen af de 120 sygedage for fuldtidssygemeldte.

Nu har Procesbevillingsnævnet meddelt tilladelse til, at afgørelsen fra Østre Landsret ankes til Højesteret, og Højesteret får dermed mulighed for at forholde sig udtrykkeligt til beregningen af 120 sygedage, når der er tale om fuldtidssygefravær.

Norrbom Vinding følger sagen og vender tilbage, når Højesteret har afsagt sin afgørelse i sagen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Procesbevillingsnævnets tilladelse giver Højesteret mulighed for endegyldigt at tage stilling til den mangeårige praksis om, at weekender, helligdage og andre arbejdsfrie dage skal tælles med ved beregningen af, hvornår en fuldtidssygemeldt medarbejder har været syg i 120 dage i henhold til 120-dagesreglen, men
  • at det imidlertid på baggrund af præmisserne i de afgørelser, der blev afsagt af Højesteret i 2017 på dette område, må forventes, at Højesteret vil stadfæste dommen fra landsretten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.