U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Lovforslag om nye initiativer på arbejdsskadeområdet vedtaget

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der har til formål at forbedre og styrke arbejdsskadesystemet, herunder tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet

Written by

Lovændringen, som udspringer af en politisk aftale, der blev indgået i september 2022, udmønter en række konkrete initiativer, herunder indførelse af en pligtig voldsskadeforsikringsordning og bødestraf ved manglende medvirken til sagsoplysning.

Vores nyhed om lovforslaget, der er vedtaget uden ændringer, kan læses here.

Konkret indebærer lovændringen, at selvforsikrede arbejdsgivere får hjemmel i arbejdsskadesikringsloven til at afholde udgifter til indsatser, der understøtter medarbejderens arbejdstilknytning, herunder udgifter til smerte- og psykologbehandling.

Derudover indføres der mulighed for bødestraf til professionelle aktører, der ikke besvarer en anmodning om oplysninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen senest 14 dage efter, at en rykkerskrivelse er kommet frem. Bøden vil blive fastsat til 5.000 kr. i førstegangstilfælde, hvorefter bøden vil blive forhøjet med 5.000 kr. pr. overtrædelse.

Det tydeliggøres, at hvis pleje- eller omsorgspersonale udsættes for en straffelovsovertrædelse fra en person, som de drager omsorg for, kan offererstatningslovens krav om politianmeldelse af hændelsen inden for 72 timer fraviges. En fravigelse vil være betinget af, at pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn på den pågældende institution taler imod en politianmeldelse.

Der indføres en pligt for visse arbejdsgivere inden for bl.a. socialområdet, ældreområdet, sundhedsområdet og undervisningsområdet til at tegne (eller være selvforsikrede i forhold til) en voldsskadeforsikring. Det betyder, at medarbejdere, der udsættes for en arbejdsskade i form af en straffelovsovertrædelse eller andre voldelige hændelser fra de borgere, som de er ansat til at drage omsorg for, vil kunne opnå godtgørelse og erstatning efter erstatningsansvarsloven, uden at kravet skal rejses ved domstolene.

Lovændringerne om indførelse af voldsskadeforsikring og undtagelsen til politianmeldelse i offererstatningsloven træder i kraft den 1. januar 2025 for arbejdsulykker, der er indtrådt efter denne dato. De øvrige ændringer træder i kraft den 1. juli 2024.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.