U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

De nye regler om systematisk arbejdsmiljøarbejde skal styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne ved blandt andet at gøre APV’en til et mere aktivt redskab og tydeliggøre rollerne i AMO

Written by

Den 1. februar 2024 trådte nye regler i bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. Den nye bekendtgørelse samler reglerne om de formelle arbejdsmiljøkrav, herunder reglerne om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO), i én bekendtgørelse,

Formålet med de nye regler i bekendtgørelsen er at lette anvendelsen af og skabe overblik over reglerne om arbejdsmiljøarbejdet samt skabe et bedre grundlag for samarbejdet om arbejdsmiljøet, herunder ved at gøre APV’en til et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet, samt tydeliggøre de eksisterende roller i AMO.

Med de nye regler om systematisk arbejdsmiljøarbejde er arbejdet med APV’en nu opdelt i fire faser i stedet for fem faser som tidligere. De første to faser – ”identifikation og kortlægning” og ”beskrivelse og vurdering” af arbejdsmiljøforholdene – samles til én fase kaldet ”risikovurdering”. Det er alene en sproglig forenkling, hvorfor processen fortsat vil indebære, at der som det første skal foretages en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og dernæst en risikovurdering. Herefter inddrages virksomhedens sygefravær, hvorefter handlingsplan udarbejdes, gennemføres og følges op på.

Desuden tydeliggør bekendtgørelsen, at APV’en er en proces, som også skal gennemføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne, og at APV’ens handleplan skal være til rådighed på virksomheden for virksomhedsledere, arbejdsledere samt øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

De eksisterende roller i AMO præciseres desuden i bekendtgørelsen, herunder hvilke opgaver AMO skal varetage, samt hvilken rolle arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og arbejdslederen har i arbejdsmiljøarbejdet.

De særlige regler, der tidligere gjaldt om AMO på midlertidige eller skiftende arbejdspladser, er blevet ophævet – dog med undtagelse af bygge- og anlægsbranchen. På dette område skal der fortsat etableres en AMO, når fem eller flere ansatte er beskæftiget af samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet, og arbejdet udføres i en periode på mindst 14 dage.

Arbejdsgivere skal desuden fremover over for Arbejdstilsynet kunne dokumentere, at nærhedsprincippet er iagttaget ved etableringen af AMO og ved større væsentlige ændringer i virksomheden.

Endelig præciserer den nye bekendtgørelse den netop gennemførte ændring af arbejdsmiljøloven om en særlig beskyttelse af AMR mod afskedigelse gennem en forlængelse af det til enhver tid gældende opsigelsesvarsel for AMR. Denne beskyttelse finder anvendelse i de tilfælde, hvor AMR ikke er omfattet af en overenskomst, der giver en særskilt beskyttelse mod opsigelse, eller hvor der ikke findes en beskyttelse i en anden overenskomst inden for et tilsvarende fagligt område.

Du kan læse bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljø here.

Du kan læse Arbejdstilsynets vejledning om systematisk arbejdsmiljø here.

Norrbom Vinding bemærker

  • at den nye bekendtgørelse i hovedsagen tydeliggør de eksisterende regler om de formelle krav til arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne med det formål at lette anvendelsen af reglerne på virksomhederne og styrke det løbende arbejdsmiljøarbejde, og

  • at det herudover er væsentligt at notere sig, at den i arbejdsmiljøloven netop gennemførte særlige beskyttelse mod afskedigelse af AMR tillige er indarbejdet i den nye bekendtgørelse.

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.