Registrering af arbejdstid: Hviletidsbekendtgørelsen mv. ændret

Hviletidsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde er nu begge blevet ændret i lyset af de nye regler om registrering af arbejdstid. 

Written by

I april sendte Beskæftigelsesministeriet et udkast til ændringsbekendtgørelse til hviletidsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde i høring.

Formålet var bl.a. at ensrette den såkaldte selvtilrettelæggerregel i hviletidsbekendtgørelsen med den nye selvtilrettelæggerregel i arbejdstidsloven. Derudover ville det blive obligatorisk at inddrage oplysninger om hviletid på baggrund af de arbejdstidsregistreringer, der skal foretages fra 1. juli 2024 i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, og endelig skulle bekendtgørelsens regler om rådighedsvagter tilpasses. Vores nyhed om høringsudkastet kan læses here.

Ændringerne er gennemført i den endelige bekendtgørelse uden nogen væsentlige ændringer sammenlignet med høringsudkastet og træder dermed i kraft mandag den 1. juli 2024 samtidigt med de nye krav til registrering af arbejdstid.

Udover disse ændringer indeholder ændringsbekendtgørelsen en ny mulighed for at fravige hviletidsreglerne for en særlig type medarbejdere.

Reglerne kan nu fraviges for personer, der er ansat af en kommune til, efter servicelovens regler, at yde personlig hjælp og pleje eller hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til en nær pårørende i egen husstand, og som i overvejende grad udfører dette arbejde i sit eget hjem. For sådanne personer er det kun et krav, at der er 11 timers hvileperioder hver dag, ikke at det er 11 timer i træk, og der skal ikke ydes kompenserende fridøgn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at ændringsbekendtgørelsen ensretter selvtilrettelæggerbegrebet i arbejdstidsloven og hviletidsbekendtgørelsen, hvilket medfører, at medarbejdere, som opfylder kriterierne for at være selvtilrettelægger, kan undtages fra kravet om registrering af arbejdstid uden at skulle leve op til to delvist forskellige sæt betingelser, og

  • at det samtidigt er vigtigt at være opmærksom på pligten til at inddrage spørgsmålet om hviletid i samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.