U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

10.03.2022 | Diskrimination

Skrevet af

Sara Baldus
Senioradvokat

Trepartsaftale om initiativer mod seksuel chikane

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal understøtte en kulturforandring.

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser. Aftalen skal med de 17 initiativer tilvejebringe de nødvendige redskaber for arbejdsgivere til at kunne forebygge og håndtere seksuel chikane og understøtte en kulturforandring på visse arbejdspladser. De 17 initiativer fordeler sig på følgende overordnede emner:

 • Regelgrundlaget
  Trepartsaftalen indeholder fem initiativer, der har til formål at tydeliggøre primært arbejdsgivers, men også medarbejderes ansvar og pligter i relation til seksuel chikane. Niveauet for godtgørelser for seksuel chikane efter ligebehandlingsloven foreslås hævet, og der gives mulighed for (også) at rejse krav om godtgørelse fra den krænkende, hvilket vil være relevant i sager, hvor den krænkende part ikke er arbejdsgiveren. Derudover tages der initiativ til at gøre det lettere for den krænkede part at påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der har været udøvet seksuel chikane. Endelig tydeliggøres arbejdsgivers pligt til at stille et chikanefrit miljø til rådighed og medarbejderes pligt til at gøre opmærksom på seksuel chikane.Disse initiativer kræver ændringer af ligebehandlingsloven og arbejdsmiljøloven, og regeringen vil derfor fremsætte lovforslag om disse initiativer for Folketinget.
 • Fokus på seksuel chikane
  Trepartsaftalen indeholder tre initiativer, der har til formål, at den enkelte virksomhed skal have fokus på seksuel chikane og på en sund arbejdskultur. Initiativerne omfatter bl.a. politikker for håndtering og forebyggelse af seksuel chikane og fokus på seksuel chikane i APV-arbejdet. Derudover har arbejdsmarkedets partner udarbejdet et kodeks for anvendelse af fortrolighedsklausuler.
 • Viden om seksuel chikane
  Trepartsaftalen indeholder tre initiativer, som bl.a. omhandler erfaringsopsamling fra Arbejdstilsynets iværksatte initiativer, og at Arbejdstilsynet årligt skal opgøre antallet af afgørelser, vejledninger mv. om seksuel chikane.
 • Særligt i forhold til elever og lærlinge
  Trepartsaftalen indeholder fem initiativer, der er tiltænkt at styrke elevers og lærlinges retsstilling i sager om seksuel chikane. Det skal bl.a. ske ved at tydeliggøre muligheden for at ophæve en uddannelsesaftale og ved at indføre lempeligere fristregler og hurtigere behandling af sager om seksuel chikane i Tvistighedsnævnet mv.
  Initiativerne vil indebære, at erhvervsuddannelsesloven skal ændres.
 • Et fremadrettet fokus
  Trepartsaftalen indeholder endelig et forslag om etablering af en alliance med relevante organisationer inden for arbejdsmarkedet, uddannelsessektoren og civilsamfundet med henblik på forebyggelse af seksuel chikane.

De initiativer, der kan gennemføres uden lovændringer, er trådt i kraft umiddelbart ved trepartsaftalens indgåelse den 4. marts 2022, mens initiativer, der kræver lovændringer, først vil kunne gennemføres efter behandling og vedtagelse i Folketinget.

Norrbom Vinding følger de initiativer, der kræver lovændringer, og vender tilbage med nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.