U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Tomme trusler eller ej

Det var berettiget at bortvise en medarbejder, som havde fremsat trusler over for kolleger.

Skrevet af

Søren Skjerbek

Laura Kristine Bosse

Hvis en medarbejder væsentligt misligholder ansættelsesforholdet, er arbejdsgiveren berettiget til at bortvise medarbejderen. I denne sag skulle opmanden tage stilling til, om en medarbejder havde fremsat trusler over for sine kolleger, og om bortvisningen af ham dermed var berettiget.

Sagen handlede om en chauffør ansat i et affaldsselskab, der var blevet omplaceret til et andet team, da ledelsen af flere kolleger var blevet gjort opmærksom på, at chaufføren udviste en adfærd, der påvirkede arbejdsmiljøet negativt. Ledelsen blev senere af de samme kolleger oplyst om, at chaufføren efterfølgende havde fremsat trusler om, at han nok skulle få skovlen under dem, som havde stået bag omplaceringen.

På den baggrund bad ledelsen de pågældende kolleger om hver for sig at skrive deres oplevelser med chaufføren ned. De herved udarbejdede erklæringer understøttede det oplyste om trusler, og chaufføren blev derfor samme dag indkaldt til en tjenstlig samtale. Under den tjenstlige samtale gentog og bekræftede chaufføren, at han nok skulle få skovlen under dem, der havde stået bag omplaceringen, men afviste at uddybe nærmere, hvad han mente hermed.

Senere samme dag fremkom chaufføren dog med nogle supplerende synspunkter, hvori han bl.a. forklarede, at han med sine udtalelser mente, at de pågældende kolleger ikke skulle regne med at have noget at gøre med ham privat fremover. Da de tilstedeværende under den tjenstlige samtale imidlertid var af det indtryk, at chaufførens trusler skulle tages alvorligt, blev chaufføren bortvist.

Fagforeningen indbragte sagen for et afskedigelsesnævn, da fagforeningen mente, at bortvisningen var uberettiget.

Bortvisningen var berettiget
Opmanden fandt på baggrund af kollegernes erklæringer samt chaufførens udtalelser under den tjenstlige samtale, at det var bevist, at chaufføren havde fremsat trusler over for kollegerne. Opmanden lagde ligeledes til grund, at de tilstedeværende under den tjenstlige samtale ikke var i tvivl om, at truslerne skulle tages alvorligt.

Opmanden udtalte hertil, at den omstændighed, at chaufføren under den tjenstlige samtale nægtede at uddybe nærme, hvad han mente med sine udtalelser, medførte, at truslernes ubestemte indhold måtte anses for at udgøre et skærpende moment.

Endvidere bemærkede opmanden, at affaldsselskabet som arbejdsgiver havde en naturlig forpligtelse til at varetage hensynet til øvrige medarbejderes tryghed og velfærd, og fandt under disse omstændigheder, at chaufførens efterfølgende forklaring på udtalelsernes indhold måtte tillægges helt underordnet betydning, idet han ikke i umiddelbar tilknytning til den tjenstlige samtale undskyldte eller tilbagekaldte sine udtalelser.

Samlet set, og da truslerne påvirkede medarbejderne hos affaldsselskabet mærkbart og synligt negativt, fandt opmanden, at forholdet udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen var berettiget.

Affaldsselskabet blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at truslers ubestemte karakter ikke nødvendigvis er et undskyldende moment, men faktisk kan være et skærpende moment,
  • at der kan – og ofte vil – være en naturlig forpligtelse for en arbejdsgiver til at undersøge mistanke om trusler eller lignende forhold ud fra hensynet til de øvrige medarbejderes tryghed og velfærd, og
  • at efterfølgende fragåelse af oplysninger, der er bekræftet under en tjenstlig samtale, normalt kun tillægges helt underordnet betydning.

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiveren under sagen.

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.