09.09.2021 | Ansættelsesret

Skrevet af

Rikke Falk Dambo
Partner

Provisionsløn under sin sygemelding

En provisionsansat byggerådgiver havde ret til en provisionsløn under sin sygemelding svarende til hendes gennemsnitlige provisionsudbetaling i det indeværende år forud for sin sygemelding.

En provisionslønnet funktionær, der på grund af sygdom er ude af stand til at udføre sit arbejde, er berettiget til en provisionsindtægt, som om funktionæren ikke var syg. Men hvordan skal provisionen beregnes? Det skulle retten blandt andet vurdere i denne sag.

Hovedpersonen i sagen var en byggerådgiver, som var dels provisionslønnet og dels fastlønnet. Byggerådgiveren blev syg og gik hjem. Arbejdsgiveren meddelte, at hun var nødt til at håndtere nogle kunder på trods af sygdommen. Derfor arbejdede hun 1-2 timer om dagen i den første del af sin fraværsperiode, hvori hun indgik to provisionsudløsende aftaler.

Fagforeningen anførte, at byggerådgiverens provisionsløn i fraværsperioden skulle opgøres med udgangspunkt i samtlige 8 måneder af hendes ansættelse i det indeværende år, og at de to provisionsudløsende salg skulle indgå i beregningen, da de kun blev afsluttet i fraværsperioden, fordi arbejdsgiver havde udtrykt et ønske herom.

Arbejdsgiver argumenterede for, at byggerådgiveren ikke havde været sygemeldt, bl.a. fordi hun arbejdede i sin fraværsperiode. En provisionsløn skulle derfor opgøres på baggrund af hendes gennemsnitlige provisionsløn i de 6,5 forudgående måneder umiddelbart op til hendes sygemelding. Arbejdsgiver mente også, at de to salg skulle modregnes i hendes provisionsløn, da byggerådgiveren ikke havde ret til både en gennemsnitlig provisionsløn og provision for de to salg.

Retten fandt, at de to provisionsudløsende aftaler indgået i fraværsperioden bevirkede, at hendes provisionsløn i perioden frem til aftaleindgåelsen oversteg hendes gennemsnitlige provisionsudbetaling for de 6,5 forudgående måneder frem til sygemeldingen. Hun havde derfor ikke lidt et indtægtstab i perioden op til aftaleindgåelsen. Hun havde imidlertid lidt et indtægtstab – og havde ret til provisionsløn – i den del af fraværsperioden, hvor hun ikke arbejdede. Retten fastsatte skønsmæssigt provisionen med udgangspunkt i byggerådgiverens gennemsnitlige provisionsudbetalinger det indeværende år frem til sygemeldingen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en medarbejder kan anses for sygemeldt, selvom vedkommende arbejder i sin sygemeldingsperiode, hvis arbejdet udføres efter arbejdsgivers ønske, og
  • at afgørende er, om medarbejderen har lidt et indtægtstab, og indtægt oparbejdet i fraværsperioden kan indgå i vurderingen heraf, samt
  • at en opgørelse af provisionsansatte funktionærers provisionsløn under sygdom – hvis ikke andre tunge hensyn taler for en anden beregningsperiode – kan fastsættes på baggrund af medarbejderens gennemsnitlige provisionsløn inden for det indeværende år forud for sygemeldingen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.