U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

09.03.2022 | Diskrimination

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Lovforslag om ligelig kønssammen­sætning i den offentlige sektors ledelse

Regeringen har fremsat et lovforslag om ændring af ligestillingsloven, der bl.a. indeholder nye regler om måltal og politikker for kønssammensætningen i den offentlige sektor.

Det følger af ligestillingsloven, at bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder inden for den statslige forvaltning bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd, hvorved forstås en fordeling med mindst 40 % af det underrepræsenterede køn.

Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner m.v. bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, såfremt udgifterne ved institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler, eller staten ejer den overvejende del af institutionen eller virksomheden. Ved ”afbalanceret” forstås en fordeling med 1/3 af det underrepræsenterede køn.

Den 9. februar 2022 fremsatte regeringen et forslag til ændring af ligestillingsloven. Med lovforslaget skal lovgivningen i højere grad understøtte en mere ligelig kønssammensætning i ledelsen i den offentlige sektor.

Måltal og politik for de øverste ledelsesniveauer
Det foreslås med lovforslaget, at forpligtelsen til at opstille måltal udvides til også at gælde ”de øverste ledelsesniveauer”, hvis institutionen eller virksomheden m.v. har mindst 50 medarbejdere.

Afgrænsningen af ”de øverste ledelsesniveauer” vil typisk svare til en direktion i den enkelte institution eller virksomhed m.v. og vil dermed omfatte de ledere, der har det overordnede og strategiske ledelsesansvar.

Det vil i sidste ende være op til den enkelte institution eller virksomhed m.v. at fastlægge, hvilke medarbejdere der indgår i de øverste ledelsesniveauer.

Ændringen vil medføre, at alle de pågældende institutioner og virksomheder m.v. med mindst 50 medarbejdere vil skulle opstille et separat måltal for de øverste ledelsesniveauer.

Derudover foreslås det, at der for at øge det underrepræsenterede køn skal udarbejdes en politik, der skal gælde for ”de øverste ledelsesniveauer”, medmindre der er en ligelig kønsfordeling.

Det foreslås endvidere, at alle omfattede institutioner og virksomheder m.v. bør have en ligelig kønssammensætning svarende til 40 % af det ene køn og 60 % af det andet køn i bestyrelser, andre kollektive ledelsesorganer og de øverste ledelsesniveauer. Der vil således ikke længere være institutioner og virksomheder, der alene skal tilstræbe en ”afbalanceret” kønssammensætning, hvorved forstås en fordeling på 1/3 vs. 2/3.

Det foreslås derudover, at forpligtelsen til at opstille måltal udvides til at omfatte de største kommunale fællesskaber, kommuner og regioner samt ministerier, statslige institutioner og virksomheder, der ikke har en bestyrelse eller andet kollektivt ledelsesorgan. Trafikselskaber, der godkendes af Transportministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet, er omfattede.

Endelig foreslås det, at der etableres en offentligt tilgængelig hjemmeside, hvor oplysninger om måltal og politikker fra de forpligtede offentlige institutioner og virksomheder m.v. offentliggøres.

Såfremt lovforslaget vedtages, forventes lovændringen at træde i kraft den 1. januar 2023.

Norrbom Vinding følger lovgivningsprocessen og vil vende tilbage med en orientering, når der foreligger nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.