Justeringer i udlændingelovens erhvervsordninger – lovforslag sendt i høring

Udkast til et lovforslag, som indeholder forenklinger i nogle af udlændingelovens erhvervsordninger – bl.a. i forhold til kravet om dansk bankkonto – har været sendt i høring. Reglerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2024

Skrevet af

Udlændinge- og Integrationsministeriet har for nylig haft et udkast til lovforslag i høring, som skal justere regler i visse af udlændingelovens erhvervsordninger for at gøre det mere enkelt for virksomheder i Danmark at rekruttere medarbejdere fra lande uden for EU.

Forlængelse af korttidsophold (fast track-ordningen)
Fast track-ordningen indeholder bl.a. et korttidsspor, der giver mulighed for, at udlændinge kan få opholds- og arbejdstilladelse til et ophold på op til 90 arbejdsdage pr. år. Der er i dag ikke mulighed for at forlænge et korttidsophold, fx hvis en arbejdsopgave eller et projekt trækker ud. I så fald skal der indsendes en ny ansøgning, og udlændingen har i perioden mellem udløbet af én opholdstilladelse og en ny tilladelse ikke lov til at arbejde i Danmark, uanset om vedkommende opholder sig lovligt i landet.

Lovforslaget indeholder derfor et forslag om at indføre mulighed for at forlænge korttidsophold for at gøre ordningen mere fleksibel. Opholdets samlede varighed må fortsat ikke overstige 90 arbejdsdage pr. år.

Udvidelse af jobskiftereglen
Efter den såkaldte jobskifteregel kan medarbejdere med en opholds- og arbejdstilladelse til et specifikt job starte ny ansættelse, inden der er blevet givet en ny opholds- og arbejdstilladelse, hvis den nye ansøgning er indgivet inden jobstart. Det foreslås med lovforslaget, at reglen udvides til også at omfatte udlændinge, som ønsker at skifte opholdsgrundlag, uden at deres ansættelsesforhold ændres. Det vil fx være relevant i tilfælde, hvor en udlænding har opholdstilladelse på baggrund af sine kvalifikationer, som højst gives for 1 år ad gangen de første 2 år, men som ønsker at skifte til fx beløbsordningen, som giver mulighed for opholds- og arbejdstilladelse for op til 4 år ad gangen.

Ændringen betyder, at en udlænding, der indgiver en ansøgning om en opholds- og arbejdstilladelse efter en anden erhvervsordning, uden at det skyldes et jobskifte, vil kunne fortsætte med at arbejde under myndighedernes sagsbehandling og ikke være tvunget til at afbryde ansættelsesforholdet.

Ophævelse af bankkontokravet
De fleste af erhvervsordningerne stiller i dag krav om, at udbetaling af løn til en udlænding med opholdstilladelse skal ske til en dansk bankkonto. Bankkontoen i Danmark skal være oprettet inden for 90 dage fra indrejse til Danmark.

Fristen på 90 dage har dog vist sig vanskelig at overholde, bl.a. fordi bankerne er forpligtede til at foretage undersøgelser af nye kunder efter hvidvaskloven.

Lovforslaget indeholder derfor et forslag om ophævelse af kravet om dansk bankkonto for udlændinge med opholdstilladelse efter forskerordningen eller efter fast track-ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, korttidsspor og uddannelsesspor. Disse medarbejdere vil dermed kunne få deres løn udbetalt til en udenlandsk bankkonto, uanset hvor længe de opholder sig i Danmark. For de øvrige erhvervsordninger (bl.a. beløbsordningen uden for fast track- og positivlisten) foreslås det at forlænge fristen for oprettelse af en dansk bankkonto fra 90 dage til 180 dage.

Lovforslag forventes fremsat i foråret, og hvis det vedtages, vil ændringerne forventeligt træde i kraft den 1. juli 2024.

Norrbom Vinding følger lovgivningsprocessen og vender tilbage, når der er nyt herom.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.