U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

03.11.2020 | Diskrimination

Skrevet af

Rikke Falk Dambo
Partner

Ingen afskedsgave

Foreningsfrihedsloven indeholder en beskyttelse af medarbejderes foreningsfrihed i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Men havde arbejdsgiver, i forbindelse med virksomhedens ophør, forbrudt sig mod dette? Det var temaet i denne sag fra landsretten.

Sagen handlede om en salgsassistent ansat i et fleksjob, som blev opsagt med henvisning til virksomhedens ophør. Der opstod i opsigelsesperioden en tvist mellem salgsassistenten, repræsenteret ved HK, og arbejdsgiveren om løn mv. Arbejdsgiveren ytrede bl.a., at salgsassistenten ikke ville få en afskedsgave, da hun samarbejdede med ”HK-røvhullerne” og var medlem af ”Danmark ledeste fagforening”.

Forløbet endte med, at salgsassistenten ophævede ansættelsesforholdet og fremsatte krav på løn mv. samt krav på godtgørelse efter foreningsfrihedsloven. Nogle dage senere udbetalte arbejdsgiveren dog de rejste krav på løn mv., så der herefter alene udestod spørgsmålet vedrørende godtgørelse efter foreningsfrihedsloven.

Salgsassistenten gjorde for retten gældende, at opsigelsen var i strid med foreningsfrihedsloven bl.a. som følge af, at tvisten vedrørende løn mv. helt eller delvist havde været begrundet i medlemskabet af HK, hvorved en ophævelse var blevet fremprovokeret. Arbejdsgiveren mente imidlertid ikke, at der var handlet i strid med foreningsfrihedsloven.

Opsigelsen begrundet i ophøret
Landsretten henviste i sin afgørelse til tidligere retspraksis fra Højesteret, hvori det er fastslået, at foreningsfrihedsloven alene tager sigte på at beskytte foreningsfriheden i forbindelse med ansættelse og afskedigelse. Derimod indeholder loven ikke noget forbud imod forskelsbehandling under ansættelsen.

Landsretten bemærkede, at det var ubestridt, at opsigelsen udelukkende var begrundet i virksomhedens ophør – og ikke i medlemsskabet af HK. Af den grund, og da det forhold, at ansættelsesforholdet senere blev ophævet som følge af forsinket lønbetaling mv., ikke kunne føre til andet resultat, blev arbejdsgiveren frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen følger tidligere retspraksis, hvorefter foreningsfrihedslovens beskyttelse af lønmodtageres ‎fagforeningsforhold kun gælder i forhold til ansættelse og afskedigelse. Supplerende beskyttelse kan dog følge af fx overenskomster eller – på det offentlige arbejdsmarked – lighedsgrundsætningen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.