U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

04.11.2020 | Ansættelsesret

Skrevet af

Rikke Falk Dambo
Partner

Hån, der ikke skulle høres

Det var usagligt at afskedige en tømrer, der over for sine kolleger havde fremsat en nedsættende og hånende bemærkning om en kvinde, der befandt sig på den byggeplads, hvor tømreren udførte arbejde.

Hvis en medarbejder optræder på en upassende måde, som kan skade arbejdsgiverens omdømme, kan det efter omstændighederne være sagligt at afskedige eller bortvise den pågældende medarbejder. I denne afskedigelsesnævnssag skulle opmanden forholde sig til, om en tømrers upassende adfærd var grov nok til at berettige en afskedigelse.

Sagen handlede om en tømrer, der blev afskediget efter en episode på en byggeplads. Om episoden forklarede tømreren selv, at han henvendt til sin kolleger havde sagt: ”Så I hende den store fede rødhårede matrone?” om en kvinde, der var kommet ud af en elevator på byggepladsen.

Episoden blev beskrevet af kvinden i en skriftlig klage til virksomhedens direktør. I klagen beskrev kvinden også, at kollegerne havde bedt tømreren om at tie stille, hvilket tømreren blot havde grint ad.

På baggrund af klagen sendte virksomheden en byggeleder ud på byggepladsen for at undersøge episoden nærmere. Den pågældende tømrer orienterede i den forbindelse af egen drift byggelederen om episoden.

Tømreren blev herefter opsagt begrundet i, at han havde udvist grov og uacceptabel adfærd på byggepladsen, idet han ”helt konkret havde råbt ukvemsord” efter kvinden. Tømreren og hans faglige organisation mente imidlertid, at afskedigelsen var usaglig.

Uproportional sanktion
Opmanden lagde til grund, at tømreren over for sine to kolleger var fremkommet med udtalelsen: ”Så I hende den store fede rødhårede matrone?”. Videre fandt opmanden, at det efter bevisførelsen ikke kunne lægges til grund, at det havde været tømrerens mening, at kvinden skulle høre udtalelsen. På den baggrund fandt opmanden ikke, at det kunne lægges til grund, at tømreren havde råbt ukvemsord efter kvinden, sådan som det var anført i opsigelsesbrevet.

Opmanden udtalte, at der var tale om en nedsættende og hånende bemærkning, som var både upassende og uacceptabel, men at tømreren umiddelbart efter episoden var klar til at give en undskyldning til kvinden. Konkret fandt opmanden, at tømreren ikke havde haft nogen intention om at fremkomme med udtalelser, som kunne skade virksomhedens omdømme. Dette begrundede opmanden i, at det ikke havde været tømrerens mening, at kvinden skulle høre udtalelsen.

På denne baggrund fandt opmanden, at forholdet ikke var af en sådan grovhed, at det kunne begrunde en opsigelse af tømreren, men at det ville have været proportionalt i stedet at reagere med en skriftlig advarsel. Opmanden lagde endvidere vægt på medarbejderens lange anciennitet, samt at han ikke tidligere havde modtaget advarsler eller påtaler for sin sprogbrug.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en medarbejders manglende iagttagelse af kravet om at udvise en passende optræden efter omstændighederne kan berettige, at ansættelsesforholdet bringes til ophør, og
  • at afgørelsen illustrerer, at der ved vurderingen af, om en medarbejders optræden udadtil kan begrunde en afskedigelse, bl.a. kan lægges vægt på medarbejderens hensigt med den udviste adfærd, medarbejderens anciennitet, samt hvorvidt medarbejderen tidligere har modtaget advarsler eller påtaler for tilsvarende adfærd.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.