U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

16.12.2020 | Diskrimination

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

For løntung – og for gammel?

Ophævelsen af en uddannelsesaftale med en elev, som på grund af erhvervserfaring var berettiget til et tillæg, var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven.

Efter forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke forskelsbehandle medarbejdere på grund af alder. Men havde arbejdsgiver, som opsagde en elev, der var berettiget til et tillæg som følge af 3 års erhvervserfaring, forbrudt sig mod denne regel? Det skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en elev, som den 9. april 2019 havde indgået en elevuddannelsesaftale med et tandlægecenter, hvorefter eleven skulle starte som klinikassistentelev den 1. maj 2019. Eleven havde erhvervserfaring, svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse, og var derfor ifølge overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og HK berettiget til et månedligt tillæg på 1.024 kr.

Arbejdsgiveren, som havde likviditetsmæssige udfordringer, blev først opmærksom på tillægget efter indgåelsen af aftalen. Arbejdsgiveren meddelte derfor den 24. april 2019 eleven, at han ikke kunne betale tillægget og derfor ikke kunne indgå uddannelsesaftalen med hende alligevel. Eleven mente, at en sådan ophævelse var uberettiget. Sagen blev derfor indbragt for Sø- og Handelsretten.

Eleven gjorde bl.a. gældende, at ophævelsen var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Tillægget, som var begrundet i erhvervserfaring, var ifølge eleven nært knyttet til alder – og var dermed udtryk for direkte forskelsbehandling pga. alder. Alternativt forelå der indirekte forskelsbehandling. Dette blev bestridt af arbejdsgiveren.

Ingen godtgørelse
Sø- og Handelsretten fandt det ubestridt, at der var indgået en uddannelsesaftale – og at begrundelsen for, at denne blev bragt til ophør, var, at arbejdsgiveren økonomisk ikke så sig i stand til at betale tillægget. Retten fandt derfor ikke, at der var tale om direkte forskelsbehandling pga. alder. Retten fandt heller ikke, at der var påvist en sådan sammenhæng mellem tillægget og alder, at der var tale om indirekte forskelsbehandling.

Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Sø- og Handelsrettens afgørelse, der er konkret begrundet, illustrerer, at anvendelsen af kriteriet erhvervserfaring ikke nødvendigvis har en sådan sammenhæng med kriteriet alder, at det kan danne grundlag for et synspunkt om, at anvendelsen af kriteriet udgør indirekte forskelsbehandling på grund af alder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.