U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

06.12.2022 | Diskrimination

Skrevet af

Thea Bytofte
Senioradvokat

Et spørgsmål om modenhed

Det udgjorde ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 23-årig pædagogstuderende, med den begrundelse at han var for ung, fik afslag på ansøgning til en praktikplads på et krisecenter.

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere på grund af en række kriterier, herunder alder, hvilket blandt andet indebærer, at en arbejdsgiver i forbindelse med rekruttering ikke må lægge vægt på en ansøgers alder. Der gælder i disse sager en delt bevisbyrde, der betyder, at såfremt en medarbejder eller ansøger kan påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling, så påhviler det arbejdsgiver at modbevise, at dette var tilfældet.

I denne sag tog Ligebehandlingsnævnet stilling til, om et afslag, der blandt andet blev givet under henvisning til, at ansøgeren var ”for ung”, udgjorde forskelsbehandling på grund af alder.  

Sagen handlede om en 23-årig pædagogstuderende, der efter at have været til ansættelsessamtale fik afslag på sin ansøgning til en lønnet praktikplads på et krisecenter for voldsramte kvinder og udsatte familier.

Afslaget blev meddelt telefonisk og blev efterfølgende fulgt op af en SMS-korrespondance mellem den pædagogstuderende og lederen af krisecenteret, hvori lederen bekræftede, at afslaget skyldtes, at den pædagogstuderende var ”for ung”.

Det fremgik uddybende af korrespondancen, at afslaget var begrundet i, at krisecenteret ikke mente, at den pædagogstuderende var rustet eller klar til arbejdet på et krisecenter, idet ansøgeren til sin ansættelsessamtale havde efterladt ledelsen på krisecenteret med en oplevelse af, at han havde en lidt ”fjollet tilgang” til samtalen og fremstod useriøs.

Den pædagogstuderende indgav herefter en klage til Ligebehandlingsnævnet, hvori han gjorde gældende, at han i forbindelse med afslaget var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af sin alder.

Krisecenteret anførte heroverfor, at afslaget var begrundet i, at ledelsen under ansættelsessamtalen havde vurderet, at den pædagogstuderende fremstod for umoden til at være i praktik på et krisecenter, og at udtrykket ”for ung” derfor havde været en henvisning til den pædagogstuderendes utilstrækkelige modenhed og således ikke vedkommendes alder.

Ikke forskelsbehandling på grund af alder
Ligebehandlingsnævnet vurderede, at der på baggrund af lederens SMS, hvori det blev bekræftet, at lederen som begrundelse for afslaget under telefonsamtalen havde sagt, at den pædagogstuderende var ”for ung”, var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at den pædagogstuderende var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Ligebehandlingsnævnet fandt imidlertid herefter, at krisecenteret havde løftet bevisbyrden for, at den pædagogstuderendes alder ikke var indgået i krisecenterets beslutning om at give afslag på praktikstillingen.

I den forbindelse lagde Ligebehandlingsnævnet afgørende vægt på, at krisecenterets forklaring om, at afslaget var begrundet i ansøgerens manglende modenhed, var understøttet af indholdet af den øvrige SMS-korrespondance, og at lederens brug af udtrykket ”for ung” i denne sammenhæng med rette kunne forstås som et spørgsmål om modenhed frem for alder.

Den pædagogstuderende fik derfor ikke medhold i sin klage.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det ikke er i strid med forskelsbehandlingsloven at lade en ansøgers personlige kvalifikationer, herunder modenhed eller mangel på samme, indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med rekruttering, såfremt der ikke herved lægges vægt på ansøgerens alder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.