Driftsmæssigt belastende sygefravær

Det var sagligt at afskedige en ingeniør som følge af omfanget af arbejdsbetinget sygefravær

Skrevet af

Da sygdom som udgangspunkt udgør lovligt forfald, dvs. lovligt fravær, forudsætter afskedigelse på grund af sygdom, at fraværet udgør en driftsmæssig belastning. Temaet i denne afskedigelsesnævnssag var, om sygefraværet for en medarbejder med 13 års anciennitet havde et omfang, der berettigede afskedigelsen.

Sagen handlede om en kommunalt ansat ingeniør, der sygemeldte sig med stress. Efter 1 måneds sygefravær anbefalede hendes læge, at hun fortsat blev aflastet fuldstændigt fra arbejdet, herunder med løbende dialog om mødetilrettelæggelse og kommunikation via arbejdsmail, og oplyste, at varigheden af sygemeldingen var uafklaret.

Efter 3 måneders sygefravær meddelte ingeniøren, at hun forventede at være klar til at genoptage arbejdet stille og roligt 1 måned senere. Kommunen ønskede imidlertid, at hun kunne starte inden da, og indkaldte hende derfor til en tjenstlig samtale om en påtænkt afskedigelse. Ingeniøren ønskede ikke at deltage i den tjenstlige samtale, og afskedigelsen blev derfor gennemført efter ca. 120 dages sygefravær.

Den faglige organisation indbragte sagen for et afskedigelsesnævn og gjorde bl.a. gældende, at afskedigelsen var usaglig, da ingeniøren havde været klar til at genoptage arbejdet inden for kort tid, og der var ikke forinden afskedigelsen indhentet en lægelig vurdering om varigheden af sygemeldingen. Sygemeldingen skyldes langvarigt arbejdspres, som arbejdsgiveren ikke havde håndteret, hvilket måtte tillægges betydning.

Lange udsigter til tilbagevenden

Opmanden fandt, at selvom ingeniøren var sygemeldt på grund af stress, som havde en sammenhæng med hendes arbejdssituation, var der ikke grund til at antage, at sygemeldingen skyldtes ledelsessvigt eller andre forhold, der kunne bebrejdes arbejdsgiveren.

Opmanden udtalte, at når en medarbejder er fuldtidssygemeldt, vil der af hensyn til driften ofte – men afhængigt af den konkrete sag – være sagligt grundlag for afskedigelse, hvis der først kan forventes gradvis tilbagevenden inden for 3-6 måneder, da den slags fravær ofte vil medføre en væsentlig driftsmæssig gene for arbejdsgiveren.

I den konkrete sag måtte det lægges til grund, at fraværet indebar væsentlige driftsmæssige problemer. Som led i partshøringen oplyste ingeniøren, at hun forventede at kunne vende tilbage efter 4 måneders fravær med en blid opstart og gradvis optrapning, men bidrog i øvrigt ikke med andre oplysninger. Opmanden lagde på den baggrund til grund, at ingeniøren inden for betragtelig tid ikke ville kunne genoptage arbejdet i nogenlunde fuldt omfang.

Opmanden henviste i den forbindelse til, at medarbejderen var sygemeldt i hele opsigelsesperioden på 6 måneder, hvilket således heller ikke talte imod kommunens vurdering af den forventede varighed.

Afskedigelsen var derfor saglig, og arbejdsgiveren blev frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at hvis arbejdsbetinget sygefravær skal kunne tillægges særlig vægt ved vurderingen af sagligheden af afskedigelse på grund af sygefravær, er det en forudsætning, at der er noget at bebrejde arbejdsgiveren ift. tilrettelæggelse af arbejdet mv.

Norrbom Vinding repræsenterede kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.