U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Coronavirus – lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven vedtaget

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som genindfører den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordningen med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af COVID-19 med virkning fra den 23. november 2021.

Loven udmønter ”trepartsaftale om midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af COVID-19”, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 23. november 2021.

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag
Den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden betyder, at arbejdsgivere har ret til
sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige som følge af sygdom på grund af COVID-19, under forudsætning af at medarbejderen er konstateret smittet ved en positiv COVID-19-test.

Arbejdsgivere har ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for en lønmodtager, der efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi lønmodtageren er nær kontakt til en smittet. Det samme gælder, hvis lønmodtageren er nær kontakt til en nær konktakt til en smittet. På arbejdsgivers anmodning skal lønmodtageren på tro og love erklære, at vedkommende følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation. Det er en forudsætning, at lønmodtageren ikke kan arbejde hjemmefra.

Ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19
Den midlertidige ordning med barselsdagpenge omfatter forældre til børn, der er smittet med COVID-19 eller som følge af COVID-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer uden selv nødvendigvis at have symptomer på COVID-19. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Der kan udbetales dagpenge i op til 10 hele dage pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder, men der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene kan arbejde hjemmefra eller afspadsere. Det er desuden en betingelse, at der ikke udbetales løn eller afholdes ferie de pågældende dage.

Forældrene skal dokumentere, at institutionen har sendt barnet hjem som følge af et konkret smittetilfælde. Dertil kommer, at forældrene skal udfylde en tro- og loveerklæring.

Arbejdsgiver skal melde fraværet via Nemrefusion, hvorefter barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen, såfremt betingelserne er opfyldt.

Ordningerne er på linje med dem, som udløb den 1. juli 2021. Til forskel fra sidste gang er det denne gang ikke en betingelse for barselsdagpenge, at lønmodtageren først bruger omsorgsdage eller 1. og 2. barns sygedage.

Ordningerne gælder med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Vi har omtalt den tidligere ordning med udvidet adgang til sygedagpengerefusion her og her og den tidligere ordning med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19 her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.