U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Nej tak til parkeringsafgift

Det var berettiget at bortvise en kommunal medarbejder, der annullerede en parkeringsafgift udstedt til ham selv, også selvom kommunen senere ophævede afgiften

Written by

Hvis en medarbejder væsentligt misligholder sit ansættelsesforhold, er arbejdsgiver berettiget til at bortvise medarbejderen, hvilket indebærer, at ansættelsesforholdet ophører med øjeblikkelig virkning. I denne sag skulle Østre Landsret bl.a. tage stilling til, om det udgjorde en væsentlig misligholdelse, at en medarbejder annullerede en parkeringsafgift udstedt til ham selv i et system, han havde adgang til som led i sit arbejde.

Sagen handlede om en overassistent med 9 års anciennitet ansat inden for parkeringsområdet i en kommune. Som led i sit arbejde behandlede overassistenten bl.a. klager og aktindsigtsanmodninger, og han undersøgte ulovlige p-pladser og skiltning. Forinden havde overassistenten arbejdet som parkeringsserviceassistent i samme kommune.

Overassistenten blev pålagt en parkeringsafgift på en adresse i den kommune, hvor han var ansat, idet han havde standset i strid med skiltningen herom. To dage efter annullerede overassistenten selv parkeringsafgiften via kommunens parkeringssystem, som han havde adgang til som led i sin ansættelse.

Da kommunen blev bekendt med, at overassistenten havde annulleret parkeringsafgiften en måned senere, blev overassistenten påtænkt bortvist, idet kommunen vurderede, at hans handlinger var i strid med interne retningslinjer og habilitetsregler, ligesom handlingen kunne sidestilles med tyveri. Overassistentens høringssvar, hvor han bl.a. erkendte, at han burde have fået en af sine kollegaer til at annullere parkeringsafgiften i stedet for at gøre det selv, gav ikke anledning til ændring, og kommunen bortviste ham.

Et halvt år senere frafaldt kommunen parkeringsafgiften pga. manglende dokumentation. Da kommunen ikke ville ophæve bortvisningen på den baggrund, indbragte overassistenten sagen for domstolene. Han gjorde gældende, at bortvisningen var uberettiget, bl.a. fordi han aldrig var blevet gjort bekendt med de formelle regler om annullering af parkeringsafgifter, fordi annullationen af parkeringsafgiften var korrekt i og med, at den blev frafaldet, og fordi der var tale om en enkeltstående overtrædelse under 9 års ansættelse.

Derudover anførte overassistenten, at der ikke var foretaget korrekt partshøring eller ydet klagevejledning, og han krævede godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Bortvisningen var berettiget
Både byret og landsret fandt, at overassistentens adfærd udgjorde en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at der var grundlag for at bortvise ham.

Byretten lagde særligt vægt på, at annulleringen af parkeringsafgiften var at sidestille med tyveri fra arbejdspladsen, og at overassistenten var klar over, at han ikke måtte annullere en parkeringsafgift udstedt til ham selv. Der var derfor tale om et groft tillidsbrud, som berettigede til en bortvisning. Landsretten stadfæstede dommen.

At kommunen senere frafaldt parkeringsafgiften, gjorde ikke forskel, ligesom det var irrelevant, at parkeringsafgiften var på et beskedent beløb.

Det overassistenten havde anført om partshøring og klagevejledning kunne ikke føre til et andet resultat, og det gjorde ingen forskel, at parkeringsafgiften var på et beskedent beløb. Overassistenten blev dog tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr. efter ansættelsesbevisloven.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at en offentligt ansats misbrug af sin stilling til at tilgodese egne private interesser kan udgøre en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som i sig selv kan berettige til en bortvisning, samt
  • at afgørelsen også er et eksempel på, at en bortvisning kan være begrundet i et groft tillidsbrud i form af en handling, som kan sidestilles med tyveri fra arbejdspladsen, og
  • at misligholdelsen kan være væsentlig og berettige til en bortvisning på trods af, at der er tale om et beskedent beløb og et enkeltstående tilfælde, og uanset at misligholdelsen ikke har medført nogen skade for arbejdsgiver eller andre.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.