U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

04.04.2023 | Employment law

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Ændring af reglerne om rekruttering af udenlandske medarbejdere vedtaget

Folketinget har nu vedtaget en ændring af udlændingeloven, der skal gøre det nemmere at rekruttere medarbejdere fra lande uden for EU/EØS

I begyndelsen af februar fremsatte Udlændinge- og Integrationsministeriet et forslag til lov om ændring af udlændingeloven, der skal styrke den internationale rekruttering. Vores nyhed om lovforslaget kan læses here.

Lovændringerne, der udspringer af politisk aftale fra juni 2022, har mere konkret til formål at imødegå manglen på arbejdskraft ved at indføre en række nye initiativer, der skal gøre det nemmere for arbejdsgivere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Konkret indeholder lovændringerne bl.a. følgende nye initiativer:

  • En ny supplerende beløbsordning, der skal gøre det muligt at give opholdstilladelse, hvis en udlænding har indgået en aftale om ansættelse med en årsløn på mindst 375.000 kr. (2023-niveau).
  • Antallet af fuldtidsmedarbejdere, som en virksomhed mindst skal have ansat for at blive certificeret til at benytte fast track-ordningen, sænkes fra 20 til 10 fuldtidsmedarbejdere i Danmark (ekskl. vikarer).
  • Efter et ændringsforslag er det nu vedtaget, at virksomheder, der allerede er certificeret, når loven træder i kraft, ikke får inddraget sin certificering, selvom virksomheden ikke længere opfylder betingelsen om 20 fuldtidsansatte efter lovens ikrafttrædelse, hvis betingelsen om minimum 10 fuldtidsansatte er opfyldt.
  • Udlændinge, der afslutter en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse i Danmark, skal tildeles et automatisk jobsøgningsophold, der giver dem adgang til at arbejde i Danmark i 3 år efter endt uddannelse.
  • Positivlisten for videregående uddannelser udvides ved, at de fagligt afgrænsede a-kasser får mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser til positivlisten, der skal gælde for hele landet inden for den enkelte a-kasses faglige område, og De Regionale Arbejdsmarkedsråd får mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på listen for de respektive regionale områder.
  • Startup Denmark-ordningen udvides, så det bliver muligt for udenlandske virksomhedsejere, der ønsker at åbne en filial i Danmark af en eksisterende virksomhed i udlandet, og udlændinge, der allerede har stiftet en succesfuld selvstændig virksomhed i Danmark, at søge om opholdstilladelse efter denne ordning.

Lovændringerne er trådt i kraft den 1. april 2023.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.