U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

22.02.2023 | Employment law

Written by

Sara Baldus
Senior Associate

Forslag til ændring af udlændingeloven – rekruttering af udenlandske medarbejdere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsat et forslag til ændring af udlændingeloven, der indeholder en række initiativer, der skal give bedre muligheder for at rekruttere medarbejdere fra lande uden for EU/EØS.

Regeringen ønsker at fastholde den aftale, der blev indgået af den tidligere regering, om at styrke den internationale rekruttering. Derfor har udlændinge- og integrationsministeren nu fremsat et lovforslag, der skal gennemføre de tidligere aftalte initiativer, men til forskel fra tidligere foreslås det nu, at initiativerne bliver permanente. De foreslåede lovændringer forventes at træde i kraft den 1. april 2023.

Ny supplerende beløbsordning
Lovforslaget lægger op til, at der skal indføres en ny supplerende beløbsordning, der skal gøre det muligt at give opholdstilladelse, hvis en udlænding har indgået en aftale om ansættelse med en årsløn på mindst 375.000 kr. Der indføres dermed en beløbsgrænse for den supplerende beløbsordning, der er markant lavere end beløbsgrænsen for den eksisterende beløbsordning, hvor grænsen er 465.000 kr. (2023-niveau).

Ud over de almindelige krav til lønnens sammensætning og ansættelsesvilkår, som også vil gælde for den supplerende beløbsordning, vil det bl.a. være en betingelse, at de forudgående 3 måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed ikke har oversteget et niveau, der fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Derudover skal den stilling, der søges opholdstilladelse på baggrund af, have været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum i 2 uger.

Opholds- og arbejdstilladelser efter den supplerende beløbsordning udstedes for op til 5 år og kan forlænges, uafhængigt af om ledighedstallene måtte have ændret sig.

Beløbsgrænsen vil blive reguleret årligt, og første gang vil være den 1. januar 2024.

Udvidelse af fast track-ordningen
Det foreslås, at antallet af fuldtidsmedarbejdere, som en virksomhed mindst skal have ansat for at kunne benytte fast track-ordningen, sænkes fra 20 til 10 fuldtidsmedarbejdere i Danmark (ekskl. vikarer). Det er antallet af fuldtidsansatte på tidspunktet, hvor virksomheden indgiver ansøgning om certificering, der er afgørende.

Der ændres ikke i øvrigt ved betingelserne for at blive fast track-certificeret som virksomhed.

Jobsøgningsophold til udenlandske studerende
Det foreslås med lovforslaget, at udlændinge, der afslutter en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat-, eller ph.d.-uddannelse i Danmark, skal tildeles et automatisk jobsøgningsophold, der giver dem adgang til at arbejde i Danmark i 3 år efter endt uddannelse.

Positivlisten for personer med en videregående uddannelse
Det foreslås, at positivlisten for videregående uddannelser, der giver mulighed for at meddele opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, der ansættes i job inden for en af de stillingskategorier, der fremgår af positivlisten, udvides med flere stillingsbetegnelser og gøres mere forudsigelig.

De fagligt afgrænsede a-kasser skal gives mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser til positivlisten, der skal gælde for hele landet inden for den enkelte a-kasses faglige område, og De Regionale Arbejdsmarkedsråd skal gives mulighed for at indføre supplerende stillingsbetegnelser på listen for de respektive regionale områder.

For at skabe mere forudsigelighed og give virksomhederne bedre tid til rekruttering foreslås det yderligere, at stillinger på positivlisten tidligst kan udgå af listen efter en minimumsperiode på 2 år.

Startup Denmark-ordningen
Endeligt foreslås Startup Denmark-ordningen udvidet. Formålet er, at det skal være nemmere for en udenlandsk virksomhedsejer, der ønsker at åbne en filial i Danmark af en eksisterende virksomhed i udlandet, at søge om opholdstilladelse efter Startup Denmark-ordningen.

Iværksættere, der allerede har haft succes med deres virksomhed i udlandet, vil dermed få mulighed for at få opholdstilladelse efter Startup Denmark-ordningen, selvom de ikke flytter deres virksomhed til Danmark eller opretter en ny dansk erhvervsvirksomhed. Samtidig afskaffes etableringskort-ordningen.

Norrbom Vinding følger lovforslagets behandling og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.